Stockholms universitet

Remisser och utredningar vid Stockholms universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

 

Remisser och våra yttranden

På denna sida publiceras universitetets yttranden, där regeringen bett oss svara på en remiss. Remisserna är publicerade på regeringens webbsida:

Regeringens webbsida för remisser

 

Remissvar 2024

Yttrande över Förslag till föreskrifter om ändring i kursplaner i två skolformsdelar inom komvux

Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap

Yttrande över Miljöprogram 2030 för Stockholms stad

Yttrande över Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring

Yttrande över promemorian Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Yttrande över promemorian Regler för avstängning av statligt anställda

Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Yttrande över delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

Yttrande över promemorian Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Yttrande över betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70)

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv och rådets rekommendation om praktikanter

Yttrande över Dags för samråd om Roslagsbanan till City

Yttrande över ändringsförslag i föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Yttrande över Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism

Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Yttrande över förslag till förordning om kärnämneskontroll

Yttrande över extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Yttrande över extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Yttrande över promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

Yttrande över promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Yttrande över betänkandet Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)

Yttrande över förslag på rättsakter inom ramen för initiativet ”Ett ämne, en bedömning”

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2024:XX om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 och Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Yttrande över förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Yttrande över Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet

Yttrande över promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Yttrande över förslag till ändring av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Yttrande över avsnitt 4 i Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet

Yttrande över betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

 

 

Yttrande över remiss om lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten

Yttrande över betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Yttrande över förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration

Yttrande: Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24)

Yttrande: Regeringens forsknings- och innovationspolitik

Yttrande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om direktinvesteringar

Yttrande: EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

Yttrande: Betänkandet Genomförande av minimilönedirektivet (SOU 2023:36)

Yttrande: Villkoren för utländska doktorander med stipendier

Yttrande: Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Yttrande: Leksakers säkerhet

Yttrande: Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Yttrande: En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Yttrande: EU-kommissionens förslag om ändring av det s.k. sjöfartspaketet

Yttrande: Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

Yttrande: Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Yttrande: En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

Yttrande: En uppväxt fri från våld - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa

Yttrande: EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Yttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Yttrande: Föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Yttrande: Boverkets föreskrifter kring hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Yttrande: Ändring i skolförordningen, ändring i gymnasieförordningen och förslag om tilläggsbelopp

Yttrande: Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Yttrande: Allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet

Yttrande: Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

Yttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Yttrande: Föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg

Yttrande: Promemorian Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg

Yttrande: Promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Yttrande: Ändringar i förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Yttrande: Fler veckor med omställningsstudiestöd

Yttrande: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Yttrande: Revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

Yttrande: Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022

 

Yttrande: Lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan

Yttrande: Näringslivets klimatomställning

Yttrande: Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Yttrande: Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Yttrande: Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur

Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Enkät om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050)

Yttrande: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

Yttrande: Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Yttrande : En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Yttrande: UKÄ:s enkät om regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Yttrande: Ett utvidgat utreseförbud för barn

Yttrande: Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)

Yttrande: Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

Yttrande: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Yttrande: Förordning om ozonskiktet

Yttrande: Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)

Yttrande: Nytt sanktionssystem samt uppgifter om sanktionsavgifter inom djurskyddsområdet

Yttrande: Samrådshandlingar för Roslagsbanans förlängning till city

Yttrande: Forum för levande historias framtida inriktning

Yttrande: En effektivare upphandlingstillsyn

Yttrande: Utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling

Yttrande: EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Yttrande: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Yttrande: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Yttrande: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

Yttrande: Utvärdering av Sveriges penningpolitik 2015-2020

Yttrande: Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll

Yttrande: Införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan och motsvarande utbildningar på gymnasial nivå

 

Expertremisser

Universitetet får ett stort antal remisser för vilka särskild sakkunskap inom ett eller flera vetenskapsområden krävs, så kallade expertremisser. Beslut om att avge yttrande över en expertremiss delegeras vanligen till områdesnämnd.

Remisser som besvarats av Naturvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Humanvetenskapliga området

 

Tidigare remissvar

Yttranden och expertsvar på denna sida avpubliceras två år efter publiceringsdatum. För äldre yttranden och expertsvar kontakta registrator.

E-post: registrator@su.se

På denna sida