Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. 

Information in English

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är framstående lärosäten inom sina respektive områden och bildar tillsammans en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 


 

Ett fördjupat samarbete

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans har universiteten 5 200 doktorander och 12,4 miljarder kronor i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning och en total budget på 17,3 miljarder kronor. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm trio de starkaste i världen.

De tre universiteten samarbetar sedan länge inom en rad vetenskapliga områden och har gemensamma utbildningar. Alliansöverenskommelsen ger nya förutsättningar för fördjupat samarbete och underlättar ny universitetsövergripande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet spelar en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning. Med 17 000 anställda och 55 000 studenter är universiteten i Stockholm trio en av regionens största arbetsgivare och arbetsplatser. Universitetens verksamhet är huvudsakligen samlad på ett sammanhängande campus som attraherar många internationella studenter, doktorander, forskare och lärare. 


 

Gemensamma målsättningar

Skapandet av universitetsalliansen Stockholm trio ger Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.

Överenskommelsen  innehåller tre övergripande målsättningar:

 • Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö
 • Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund
 • Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.

 

Rektorerna om alliansen 

– Med ett i stort sett sammanhängande campus och en dynamisk akademisk miljö är våra lärosäten en viktig förutsättning för såväl forskning och utbildning som tillväxt i Stockholmsregionen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. 

– Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och främja mötet mellan olika discipliner och därmed höja kvaliteten på våra verksamheter, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. 

– Vi vill visa potentialen i detta samarbete och hur stärkandet av den samlade akademiska miljön i Stockholm kommer att gagna staden, regionen och Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholm University and Ole Petter Ottersen, KI
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI

 

Styrgruppen för Stockholm trio

Stockholm trio leds av en styrgrupp bestående av universitetens rektorer och universitetsdirektörer:

 • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet (ordförande)
 • Sigbritt Karlsson, rektor
 • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
 • Eino Örnfeldt, universitetsdirektör Stockholms universitet
 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
 • Katarina Bjelke, universitetsdirektör Karolinska Institutet

 

Samordningssekretariatet

Styrgruppen för Stockholm trio har utsett ett samordningssekretariat för att bereda frågor och samordna arbetet inom universitetsalliansen. Samordningssekretariatet består av en ansvarig och medarbetare från de tre universiteten:

 • Fredrik Oldsjö, kanslichef (ansvarig)
 • Anna Riddarström, utredare, Stockholms universitet
 • Britt-Louise Henriksson, Administrativ chef, KTH
 • Christina Murray, internationell strateg, KTH
 • Maria Lönn, specialist, Karolinska Institutet

 

Gemensam representation i Bryssel

Styrgruppen har beslutat att etablera en gemensam representation i Bryssel för Stockholm trio. Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att förbättra möjligheterna för lärosätena att attrahera forsknings- och innovationsmedel och medel för utbildningsprojekt från EU. 

Karolinska Institutet är huvudman för representationen som samlokaliseras med Region Stockholms kontor i Bryssel på Avenue Marnix 28.

Fakta om Stockholm trio

55 000 studenter. Motsvarar 16 procent av Sveriges totalt 349 000 studenter

KI:    7 600
KTH:    14 400
SU:     33 000

12,4 mdr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning. Motsvarar 29 procent av Sveriges totalt 43,2 mdr

KI:     6 024 mkr
KTH:     3 252 mkr
SU:     3 134 mkr

Drygt 17 000 anställda (individer). Motsvarar 22 procent av totalt 76 000 anställda på Sveriges lärosäten

KI:    6 140
KTH:     4 680
SU:     6 250

Knappt 5 200 doktorander. Motsvarar 31 procent av alla 16 800 doktorander i Sverige

KI:    2 147
KTH:    1 711
SU:    1 307

UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, oktober 2019


 

Kontakt

Fredrik Oldsjö, kanslichef för Samordningssekretariatet för universitetsalliansen Stockholm trio

E-post: fredrik.oldsjo@su.se

På denna sida