Stockholms universitet

Kvalitetsarbete vid Stockholms universitet

Kvalitetspolicyn beskriver hur Stockholms universitet säkrar och utvecklar kärnverksamheten – forskning och utbildning – med målet att uppnå högsta kvalitet.

Stockholms universitets kvalitetsarbete vilar på en väl förankrad kultur som bygger på ett reflekterande och kritiskt kunskapssökande, samt på ett försvar och förmedlande av etablerad kunskap. Kvalitetsarbetet har sin grund i engagemang, förtroende och enskilt ansvarstagande bland lärare, annan personal och studenter.

Drönarbild över Frescati: Foto: Sören Andersson
Drönarbild över Frescati: Foto: Sören Andersson

Universitetets kvalitetssystem omfattar förutsättningar, genomförande och uppföljning av utbildning och forskning. Eftersom systemet även ska bidra till att forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet, finns aktiviteter och processer där dessa regelbundet granskas och följs upp. Systemet ska möta de kvalitetskrav, förväntningar och önskemål som ställs på verksamheten från statsmakterna, studenter och olika intressenter i omvärlden.

Läs mer i universitetets kvalitetspolicy

 

Kvalitetsarbete utbildning

Universitetets kvalitetssystem för utbildning omfattar sex delområden:

1. Organisation och styrning
2. Etablering, revidering och avveckling 
3. Planering, genomförande och uppföljning 
4. Antagning och examen
5. Anställning och kompetensutveckling 
6. Studentstöd och information

Tanken med indelningen i delområden är att samtliga anställda vid SU ska känna igen sig i minst ett av dessa, så att man vet hur ens arbete passar in i kvalitetssystemet för utbildning. Delområdena är grundade i högskolelagen, högskoleförordningen, samt Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, ESG. Arbetet med utvecklingen av kvalitetssystemet leds av Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus). 

Kvalitetssäkrande aktiviteter

Varje delområde inkluderar aktiviteter som bidrar till att säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildningarna.

Exempel på dessa är rektors årliga kvalitetsdialoger med vetenskapsområdena, rektors kvalitetsmedel för utbildning, revidering av utbildnings- och kursplaner, genomförande av kursutvärderingar, sakkunniggranskning vid läraranställningar samt studie- och karriärvägledning. 

En kvalitetssäkrande aktivitet som spänner över flera delområden är universitetets utbildningsgranskningar där varje utbildning, vart sjätte år, granskas mot bakgrund av bestämda kvalitetskriterier baserade på ESG. Andra övergripande aktiviteter är arbetet med studentinflytande och jämställdhet.

Läs mer om kvalitetsarbete som rör utbildning

Kvalitetsarbete inom Humanvetenskapliga området

Kvalitetsarbete inom Naturvetenskapliga området

Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG)

 

Kvalitetsarbete forskning

Forskningen vid Stockholms universitet kvalitetssäkras genom såväl vetenskapssamfundets inneboende processer som genom interna strategier och åtgärdsplaner, arbetssätt, rutiner, regelverk och stödfunktioner samt genom utvärderingar. 

Sakkunniggranskning är grundprincipen för universitetets kvalitetssäkring av forskning. Årligen kvalitetsgranskas tusentals forskningsansökningar och vetenskapliga publikationer från Stockholms universitet av forskarsamhället. Utöver detta genomförs behovsstyrda externa utvärderingar av forskarmiljöer och ämnesområden. 

Universitetet strävar efter att anställa de mest kvalificerade individerna som under stabila förhållanden ges goda förutsättningar att bedriva forskning av högsta kvalitet. Därför görs rekryteringar av lärare genom öppna internationella utlysningar, med en granskningsprocess med externa experter, och resultaten följs upp. 

Kvalitetssäkringen och kvalitetsutvecklingen har sin grund i ett systematiskt och kollegialt arbete inom en linjeorganisation med en tydlig besluts- och delegationsordning. Detta i kombination med samverkan mellan olika nivåer – institution, fakultet och universitetsledning, med en god kunskap om verksamheten – gör att problem åtgärdas och möjligheter fångas upp. 

Flera ytterligare processer och funktioner inom Stockholms universitet har stor bäring på forskningens kvalitetssäkring. Här kan nämnas universitetets jämställdhetsarbete, samverkansinsatser, Stockholms universitetsbibliotek, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd och rutiner för att upptäcka och hantera eventuell oredlighet i forskning.

Fördjupad information om kvalitetsarbete forskning

Samling av viktiga dokument och länkar kring kvalitetsarbete forskning

Stockholms universitets grundläggande principer för kvalitetssäkring av forskning (137 Kb)

 

Kontakt

Kontakt för frågor om universitetets kvalitetsarbete utbildning.
E-post: kvalitetsinformation@su.se

Kontakta utredare Ulrika Bjare för frågor om universitetets kvalitetsarbete forskning.
E-post: ulrika.bjare@su.se 

På denna sida