Stockholms universitet

Universitetets strategier – en fyraårig färdplan

Strategier för Stockholms universitet 2023–2026 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar. Strategierna beskriver universitetets grundläggande värden och uppdrag samt anger en färdriktning för de kommande åren. Det ska visa vilka vi är, vad vi vill och vart vi är på väg.

Stockholms universitets strategier tydliggör verksamhetens kärnvärden, inriktning och ambition för framtiden. Till strategierna hör även universitetets 16 profilområden som vart och ett omfattar starka och breda forskningsmiljöer med utbildning av hög kvalitet, och som tillsammans karakteriserar universitetet. Strategierna är vägledande för de områdesspecifika strategiska planerna inom de human-och naturvetenskapliga områdena och utgör ett gemensamt ramverk för övriga styrdokument inom universitetet.

Strategierna formuleras vart fjärde år och fastställs av universitetsstyrelsen och utgör ett ramverk för övriga styrdokument inom universitetet. 

Läs strategierna i sin helhet

Mer om tankarna bakom universitetets strategier finns att läsa på rektors blogg.

Universitetets profilområden

 

Strategiska områden

I strategierna för 2023-2026 har fyra strategiska områden formulerats för att långsiktigt sätta ramarna och riktningen för verksamheten:

  • Stockholms universitets forskning ska vara internationellt ledande och drivande i framväxten av ny kunskap.
  • Stockholms universitets utbildning ska vara bred, forskningsanknuten och av hög internationell kvalitet för individens och samhällets utveckling.
  • Stockholms universitet ska ha en välfungerande organisation med starka akademiska miljöer, och bedriva ett strategiskt rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete. 
  • Stockholms universitet ska vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling.
 

Kärnvärden

Universitetet ska aktivt verka för de grundläggande akademiska kärnvärdena autonomi och akademisk frihet, vilka slagits fast i Magna Charta Universitatum. Stockholms universitet har därtill identifierat kunskap, upplysning och sanningssökande som kärnvärden för det egna lärosätet. Värdena präglar verksamheten och kommer till uttryck genom forskningens bidrag till kunskapsutvecklingen och genom utbildningen. Universitetet slår vakt om kärnvärdena, inte bara för den egna verksamheten, utan för den betydelse som forskning och utbildning har i samhället i stort. Kärnvärdena utgår från förutsättningarna för akademiskt arbete och från universitetets grundläggande uppdrag – att bidra med vetenskapligt baserad kunskap. Kärnvärdena skapar en gemensam grund för alla som är verksamma vid Stockholms universitet; en kontinuerlig och levande diskussion om de värden som driver forskningen och utbildningen framåt är därför viktig. 

Kärnvärdena arbetades fram när Stockholms universitet 2018 deltog i det internationella projektet Living Values. Du kan läsa mer om projektet och dess resultat via länken nedan.

Kärnvärden - ett fortlöpande samtal: en sammanfattning av Living Valuesprojektet

 

Kontakt

Kontakt och besöksadresser till övergripande funktioner vid universitetet

Drönarbild över Stockholms universitet Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

 

På denna sida