Stockholms universitet

Forskningsetik

Forskningsetiska frågor kan uppkomma i all typ av forskning, och rör såväl inomvetenskapliga frågor som hänsyn till de som påverkas av forskningens genomförande och konsekvenser. Forskningsetiska frågor är föremål för en levande diskussion, med utgångspunkt i kunskap om etablerad praxis och regelverk.

Stockholms universitet värnar om god forskningssed

Stockholms universitet värnar om forskningens kvalitet, integritet och självständighet, vilket förutsätter att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. I Stockholms universitets forskningsetiska policy klargörs universitets övergripande syn på arbetet med att värna och främja god forskningssed, utgångspunkter arbetet och hur ansvaret är fördelat inom verksamheten. I förlängningen syftar policyn till att skydda individer, samhälle, djur, miljö etcetera samt att värna vetenskapens trovärdighet, förtroendet för forskningen och universitetet som institution.

Stockholms universitets forskningsetiska policy

 

Stöd kring forskningsetiska frågor

Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd till forskare och ledning kring forskningsetiska frågor. Vanliga frågor gäller etikprövning, informerat samtycke från forskningspersoner, etiska riktlinjer, publiceringsfrågor, etiska frågor i samband med forskningssamarbeten och -samverkan, forskningsfinansiärers etiska krav, och annat som rör god forskningssed. 
Etikstödsfunktionen arrangerar regelbundet seminarier och skickar ut nyhetsbrev om forskningsetiska frågor, och bevakar utvecklingen inom området.

Information om forskningsetik på Stockholms universitet

 

Hantering av oredlighet i forskningen

Misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Oredlighet i forskning handlar om avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning och plagiat. Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed ska prövas av Rådet för god forskningssed vid Stockholms universitet. Mer information om god forskningssed, hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed och hur en anmälan görs, lagstiftning och styrdokument finns via länken nedan.

Information om god forskningssed och oredlighet i forskning

 

Kontakt

Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

E-post: etik@fs.su.se

På denna sida