Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetet i siffror

Stockholms universitet har 29 300 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare. Nedan hittar du ännu mer sifferfakta för år 2020.

 

Utbildning

Intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 2,2 miljarder kronor

Registrerade studenter: 39 154 * (63 procent kvinnor)

Helårsstudenter totalt: 29 351** (64 procent kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 22 684**

*Antal studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon av universitetets kurser under vårterminen 2020. Källa: UKÄ.

**Exklusive beställd utbildning, uppdragsutbildning och utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
 

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 25 281
Humanistiska fakulteten: 8 405
Juridiska fakulteten: 2 532
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 14 344

Naturvetenskapliga området: 4 070

Nybörjarprogram med högt söktryck (behöriga förstahandssökande per antagen) HT 2020

 • Kandidatprogrammet i kriminologi
 • Psykologprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa

Fristående kurser med högt söktryck (behöriga förstahandssökande per antagen) HT 2020

 • Drama som verktyg i undervisningen – processdrama
 • Grundläggande utbildning i psykoterapi
 • Kriminologi, kandidatkurs
 • Data- och systemvetenskap I
 • Arbetsmarknadspolitik och ekonomi

Antal avlagda examina

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 661

 • Generella examina på grundnivå: 2 999
 • Generella examina på avancerad nivå: 1 165
 • Yrkesexamina: 2 497

Internationellt studentutbyte

Inresande studenter: 1 088
Utresande: 404
Antal aktiva utbytesavtal: drygt 1 000 fördelat på över 50 länder 

Aktiva doktorander

Aktiva doktorander: 1 409 (51 procent kvinnor)

Antal avlagda examina på forskarnivå

Doktorsexamina: 220
Licentiatexamina: 33


 

Personal

Medeltal anställda: 5 716
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 929
varav
Professorer: 506 (34 procent kvinnor)


 

Ekonomi

Totala intäkter: 5,5 miljarder kr
varav

 • Anslag (statliga medel): 65 procent
 • Bidrag (externa medel): 28 procent
 • Avgifter/andra ersättningar: 7 procent       

Fördelning av intäkter per verksamhetsområde:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 41 procent
 • Forskning och utbildning på forskarnivå: 59 procent 

 

Lokaler

Lokalkostnad: 778 mnkr       
Lokalyta: knappt 300 000 kvm


 

Årsredovisning

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året. Siffrorna ovan är tagna ur årsredovisningen 2020.

Årsredovisningar

På denna sida