Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetet i siffror

Stockholms universitet har 30 500 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare. Nedan hittar du ännu mer sifferfakta för år 2021.

 

Utbildning

Intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 2,2 miljarder kronor

Registrerade studenter: 41 496* (64 procent kvinnor)

Helårsstudenter totalt: 30 485** (64 procent kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 23 567**

*Antal studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon av universitetets kurser under vårterminen 2021. Källa: UKÄ.

**Exklusive beställd utbildning, uppdragsutbildning och utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
 

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 26 380
Humanistiska fakulteten: 8 997
Juridiska fakulteten: 2 597
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 14 786

Naturvetenskapliga området: 4 105

Nybörjarprogram med högt söktryck (behöriga förstahandssökande per antagen) HT 2021

 • Psykologprogrammet
 • Kandidatprogrammet i kriminologi
 • Juristprogrammet
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • Kandidatprogrammet i ekonomi och IT
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa

Fristående kurser med högt söktryck (behöriga förstahandssökande per antagen) HT 2021

 • Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska
 • Analysera text och siffror: R för samhällsvetare
 • Data- och systemvetenskap I

Antal avlagda examina

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 775

 • Generella examina på grundnivå: 2 987
 • Generella examina på avancerad nivå: 1 284
 • Yrkesexamina: 2 504

Internationellt studentutbyte

Inresande studenter: 1 136
Utresande: 374
Antal aktiva utbytesavtal: drygt 1 000 fördelat på över 50 länder 

Aktiva doktorander

Aktiva doktorander: 1 421 (52 procent kvinnor)

Antal avlagda examina på forskarnivå

Doktorsexamina: 179
Licentiatexamina: 28

 

Personal

Medeltal anställda: 5 668
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 940
varav
Professorer: 515 (35 procent kvinnor)

 

Ekonomi

Totala intäkter: 5,8 miljarder kr
varav

 • Anslag (statliga medel): 65 procent
 • Bidrag (externa medel): 28 procent
 • Avgifter/andra ersättningar: 7 procent       

Fördelning av intäkter per verksamhetsområde:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 40 procent
 • Forskning och utbildning på forskarnivå: 60 procent 
 

Lokaler

Lokalkostnad: 883 mnkr      
Lokalyta: knappt 300 000 kvm

 

Årsredovisning

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året. Siffrorna ovan är tagna ur årsredovisningen 2021.

Årsredovisningar

På denna sida