Stockholms universitet

Universitetet i siffror

Stockholms universitet har 29 400 helårsstudenter, 1 300 doktorander och 5 500 medarbetare. Nedan hittar du ännu mer sifferfakta för år 2023.

 

Utbildning

Intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 2,4 miljarder kronor

Registrerade studenter: 39 672* (64 procent kvinnor)

Helårsstudenter totalt: 29 440** (64 procent kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 22 261**

*Antal studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon av universitetets kurser under vårterminen 2023. Källa: UKÄ.

**Exklusive beställd utbildning, uppdragsutbildning och utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 26 150
Humanistiska fakulteten: 9 173
Juridiska fakulteten: 2 665
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 14 312

Naturvetenskapliga området: 3 289

Nybörjarprogram med högt söktryck

De här fem utbildningsprogrammen hade högst söktryck till höstterminen 2023. Mäts genom behöriga förstahandssökande per antagen student. 

 • Psykologprogrammet
 • Kandidatprogrammet i kriminologi
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Ämneslärarprogram, arbete i grundskolans årskurs 7-9 (historia och religion)

Antal avlagda examina

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 660

 • Generella examina på grundnivå: 2 779
 • Generella examina på avancerad nivå: 1 428
 • Yrkesexamina: 2 453

Internationellt studentutbyte

Inresande studenter: 1 659
Utresande: 760
Antal aktiva utbytesavtal: drygt 1 000 fördelat på över 50 länder 

Aktiva doktorander

Aktiva doktorander: 1 282 (54 procent kvinnor)

Antal avlagda examina på forskarnivå

Doktorsexamina: 227
Licentiatexamina: 31

 

Personal

Medeltal anställda: 5 459
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 744
varav
Professorer: 532 (35 procent kvinnor)

 

Ekonomi

Totala intäkter: 6,1 miljarder kr
varav

 • Anslag (statliga medel): 61 procent
 • Bidrag (externa medel): 29 procent
 • Avgifter/andra ersättningar eller övriga intäkter: 9 procent       

Fördelning av intäkter per verksamhetsområde:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 procent
 • Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 procent 
 

Lokaler

Lokalkostnad: 974 mnkr      
Lokalyta: nästan 290 000 kvm

 

Årsredovisning

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året. Siffrorna ovan är tagna ur årsredovisningen 2023.

Årsredovisningar

På denna sida