Stockholms universitet

Universitetet i siffror

Stockholms universitet har 29 200 helårsstudenter, 1 300 doktorander och 5 600 medarbetare. Nedan hittar du ännu mer sifferfakta för år 2022.

 

Utbildning

Intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 2,3 miljarder kronor

Registrerade studenter: 39 702* (64 procent kvinnor)

Helårsstudenter totalt: 29 179** (64 procent kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 22 113**

*Antal studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon av universitetets kurser under vårterminen 2022. Källa: UKÄ.

**Exklusive beställd utbildning, uppdragsutbildning och utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
 

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 25 885
Humanistiska fakulteten: 8 997
Juridiska fakulteten: 2 600
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 14 290

Naturvetenskapliga området: 3 293

Nybörjarprogram med högt söktryck (behöriga förstahandssökande per antagen) HT 2022

 • Psykologprogrammet
 • Kandidatprogrammet i kriminologi
 • Juristprogrammet
 • Kandidatprogrammet i ekonomi och IT
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • Journalistprogrammet

Antal avlagda examina

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 536

 • Generella examina på grundnivå: 2 671
 • Generella examina på avancerad nivå: 1 383
 • Yrkesexamina: 2 482

Internationellt studentutbyte

Inresande studenter: 1 707
Utresande: 771
Antal aktiva utbytesavtal: drygt 1 000 fördelat på över 50 länder 

Aktiva doktorander

Aktiva doktorander: 1 344 (52 procent kvinnor)

Antal avlagda examina på forskarnivå

Doktorsexamina: 224
Licentiatexamina: 32

 

Personal

Medeltal anställda: 5 599
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 838
varav
Professorer: 521 (34 procent kvinnor)

 

Ekonomi

Totala intäkter: 6 miljarder kr
varav

 • Anslag (statliga medel): 62 procent
 • Bidrag (externa medel): 30 procent
 • Avgifter/andra ersättningar: 8 procent       

Fördelning av intäkter per verksamhetsområde:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 procent
 • Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 procent 
 

Lokaler

Lokalkostnad: 896 mnkr      
Lokalyta: drygt 300 000 kvm

 

Årsredovisning

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året. Siffrorna ovan är tagna ur årsredovisningen 2022.

Årsredovisningar

På denna sida