Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör Stockholms universitet med personuppgifter?

Universitetet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs. att tillhandahålla forskning och utbildning, samt samverka med samhället. 

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När Stockholms universitet samlar in dina uppgifter måste universitetet tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska användas. Universitetet måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte uppgifterna behålls längre än nödvändigt.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Stockholms universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Universitetet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Stockholms universitet personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

När Stockholms universitet behandlar dina uppgifter måste universitetet ge dig tydlig information om hur dina uppgifter används; detta innefattar information som:

 • i vilka syften dina uppgifter kommer att användas,
 • den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter,
 • hur länge dina uppgifter kommer att lagras,
 • vem universitetet kommer att dela dina uppgifter med,
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
 • din rätt att lämna in klagomål,
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det,
 • kontaktuppgifterna till universitetets dataskyddsombud. Stockholms universitets dataskyddsombud når du genom att skicka en e-post till dso@su.se

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild även ett antal rättigheter mot Stockholm universitet

 • rätten att invända 
 • rätten att få registerutdrag
 • rätten att korrigera dina uppgifter 
 • rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

För hjälp med något av ovanstående, kontakta universitetets huvudregistrator registrator@su.se