Biografi

Jag föddes i Stockholm 1980 och flyttade till västkusten 1996 för att studera marinbiologi. Sedan dess har jag haft ett brett intresse för den marina miljön och efter att ha testat både biologi och kemistudier vid Göteborgs universitet tog jag en master i fysisk oceanografi 2007. Redan under mina masterstudier var jag intresserad av närsaltsdynamik och under min doktorandtid började jag fokusera på utbytet av fosfor mellan sediment och vatten som en del pusslet för att lösa problemen med övergödning i Östersjön.

Tidigare forskning

Jag arbetade med forskningsprojektet Baltic Sea Oxygenation (BOX), som utredde möjligheterna för artificiell syresättning av anoxiska vattenmassor som ett sätt att minska övergödningen. I projektet syresatte vi vattnet i Bufjorden och lyckades att minska fosforhalten och på så sätt möjliggöra för fisk och andra djur att återgå till fjärden.
Jag har också mätt närsaltsutbytet mellan sediment och vatten längre ut i Östersjön. Då var fokuset att se skillnader mellan närsaltsutbyte i syresatta bottnar och döda, syrefria, bottnar.

Min roll i Baltic Eye

Jag hoppas nu att kunna gå djupare in på de svårigheter vi möter vid ökad övergödning i den unika och känsliga Östersjön. I närmsta framtiden kommer jag titta på hur övergödning i kustnära områden påverkar övergödningen i öppet hav och vice versa.

Kontaktytan mellan de olika forskningsområdena är en av för mig viktigaste aspekterna av Baltic Eye. Jag hoppas att Baltic Eye-teamet tillsammans med forskare från övriga Östersjöområdet kommer kunna belysa sammanhanget mellan olika delar av ekosystemet - hur de är förenade och hur de påverkar varandra. Genom att koppla forskning på land med forskning vid och i haven kan vi ge en bättre bild av hur övergödningen i Östersjön fungerar. Det innebär också att vi kan ta fram bättre underlag för de beslutsfattare som har makt att förbättra Östersjöns status.