Stockholms universitets Östersjöcentrum bygger nu upp ”Baltic Eye” – en unik kombination av vetenskap och kommunikation. Sju nya Östersjöforskare utgör den vetenskapliga kärnan i detta initiativ. Tillsammans med tre kommunikationsexperter och i samverkan med ett brett internationellt nätverk av marina forskare ska teamet i Baltic Eye öka kunskapen om Östersjön och förstärka samhällets möjligheter att hantera Östersjöns miljöproblem. 

Läs pressmeddelandet Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan

Internationell forskning om Östersjön ... 

Baltic Eye 2
 
 

I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation. Stockholms universitet har en omfattande och kraftfull Östersjöforskning, men resurser för syntes och kommunikation är ännu inte i paritet med grundforskningen.

Stiftelsen har därför avsatt 20 miljoner per år under fem år för att förbättra situationen. I detta ingår också finansiering för internationella arbetsmöten och utåtriktade kommunikationsaktiviteter för att hantera viktiga frågor och hitta de bästa lösningarna för att förbättra miljötillståndet i Östersjön.

... ska bli till användbar kunskap

Baltic Eyes forskare är experter inom fyra viktiga fokusområden:

  • Hållbart fiske -  Vi tittar på hur Östersjöns fiske kan kopplas till olika aspekter av ekosystemet och hur fisket kan inkludera en mer ekosystembaserad ansats.
  • Biodiversitet och marina habitat - Vi identifierar vilka värdefulla habitat som finns, hur de skyddas idag och hur förvaltning av marina områden kan förbättras. 
  • Miljögifter - Inom miljöfarliga ämnen undersöker vi vilka åtgärder som är mest effektiva och realistiska att implementera för att minska föroreningar från läkemedel och kemikalier i Östersjön. Två fokusområden är bland annat  avancerad vattenrening och mikroplaster i kosmetika.
  • Övergödning - Vi tittar på hur jordbruket påverkar Östersjön, hur man kan minska näringsutsläpp och hur jordbruket kan utvecklas för att nå en minimal negativ miljöpåverkan. Vi undersöker också olika möjligheter att minska utsläpp genom andra källor som t.ex. reningsverk.

Forskarna utgör den vetenskapliga delen i ett team där även kommunikationsexperter ingår. Teamets huvuduppgift är att förmedla användbar vetenskaplig kunskap till beslutsfattare.