Avhandlingar2010_11
 
2010 ...

Betning, skillnader i utseende och reproduktionshinder hos tångarter

Herbivory, phenotypic variation, and reproductive barriers in fucoids (Helena Forslund, 2012, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av Östersjöns pungräkor

Studies on Baltic Sea mysids (Martin Ogonowski, 2012, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Modellering av arters utbredning i tid och rum på Östersjöns grunda vegetationsklädda bottnar

Modelling spatial and temporal species distribution in the Baltic Sea phytobenthic zone (Antonia Nyström Sandman, 2011, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Naturligt producerade bromerade ämnen - trender och exponering hos Östersjöns djur och växter

Trends and exposure of naturally produced brominated substances in Baltic biota - with focus on OH-PBDEs, MeO-PBDEs and PBDDs (Karin Löfstrand, 2011, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi)
Läs mer på havet.nu

Vikten av mångfald för ett effektivt bottenekosystem

The importance of biodiversity for ecosystem processes in sediments: experimental examples from the Baltic Sea (Johan Näslund, 2010, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Algblomningars påverkan på Östersjöns bottenfauna

Trophic ecology of meiofauna: response to sedimentation of phytoplankton blooms in the Baltic Sea (Francisco J.A. Nascimento, 2010, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Effekter av naturlig isolering och undervattensvegetation på djursamhället i Östersjöns grunda landhöjningsvikar

Effects of morphometric isolation and vegetation on the macroinvertebrate community in shallow Baltic Sea land-uplift bays (Joakim Hansen, 2010, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Hur algblomningar utnyttjas av djur på havets botten

Benthic use of phytoplankton blooms: uptake, burial and biodiversity effects in a species-poor system (Agnes M. L. Karlson, 2010, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Effekter av ökad temperatur, miljögifter och födotillgång på vitmärla

Assessing environmental and contaminant stressors in a benthic amphipod (Therese Jacobson, 2010, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för tillämpad vetenskap)
Läs mer på havet.nu

Ekofysiologi hos cyanobakterier i Östersjön, med fokus på bottom-up-faktorer

On the ecophysiology of Baltic cyanobacteria focusing on bottom-up factors (Malin Mohlin, 2010, PhD thesis, Göteborgs universitet, Institutionen för marin ekologi)
Läs mer på havet.nu

 
Avhandlingar2000-09
 
2000-talet

Blåmusslans betydelse för biologisk mångfald och ett fungerande ekosystem

Importance of blue mussels for biodiversity and ecosystem functioning in subtidal habitats (Pia Norling, 2009, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Djurplanktons tillväxt och funktion i näringsväven: betydelse för fiskens födotillgång i Östersjön

Zooplankton growth and trophic linkages: Implications for fish feeding conditions in the Baltic Sea (Towe Holmborn, 2009, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Främmande djurplankton: rovlevande hinn- och hoppkräftors roll i näringskedjans dynamik

Non-indigenous zooplankton: the role of predatory cladocerans and of copepods in trophic dynamics (Marc Andersen Borg, 2009, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Sandstubbens försummade ekologi: förekomst och födoval bortanför strandzonen

The neglected ecology of the sand goby: Abundance and feeding in the Baltic sublittoral (Sigrid Z. Ehrenberg, 2008, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Att hantera miljöstress: från individ- och populationsperspektiv

Coping with environmental stress: from the individual and population perspective (Johanna Gardeström, 2008, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Undersökning av metagenomet i Östersjöns sediment

Exploring the Metagenome of the Baltic Sea Sediment (Fredrik Hårdeman, 2008, PhD thesis, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin)
Läs mer på havet.nu

Miljögifter i Östersjöns bottenekosystem: betydelsen av djurens omrörning

Fate of contaminants in Baltic Sea sediment ecosystems: the role of bioturbation (Jenny Hedman, 2008, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu 

Användning av protein som biomarkör inom ekotoxikologi

The use of protein biomarkers in ecotoxicology : studies of oxidative and genotoxic stress in the blue mussel (Mytilus edulis) (Andreas Prevodnik, 2007, PhD thesis, Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Effekter i näringskedjan av att bevara biodiversiteten i tångbältet

Trophic effects on the maintenance of biodiversity in the Fucus zone (Sonja Råberg, 2007, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Mikrobiell diversitet i Östersjöns sediment

Microbial diversity in Baltic Sea sediments (Anna Edlund, 2007, PhD thesis, SLU, Institutionen fo?r mikrobiologi)
Läs mer på havet.nu

Ekosystemfunktioner i bentos: Betydelse av makrofaunans bioturbation och biodiversitet för mineralisering

Ecosystem Functions in Benthos: Importance of Macrofaunal Bioturbation and Biodiversity for Mineralization and Nutrient Fluxes (Karl Norling, 2007, PhD thesis, Göteborgs universitet, Institutionen för marin ekologi)
Läs mer på havet.nu

Övervakning av cellernas fosforinnehåll hos blommande cyanobakterier i Östersjön

Monitoring the cellular phosphate status in bloom-forming cyanobacteria of the Baltic Sea (Sara Jonasson, 2006, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Makroalger i Östersjön - Respons hos tång och rödalger på låg salthalt och övergödning

Macroalgae in the Baltic Sea - responses to low salinity and nutrient enrichment in Ceramium and Fucus (Lena Bergström, 2005, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Proteinuttryck i blåmusslor från Östersjön utsatta för naturlig och mänskligt orsakad stress: Användning av stressinducerade proteiner i ekotoxikologiska studier

Protein Expression in Baltic Sea Blue Mussels Exposed to Natural and Anthropogenic Stress: The use of stress inducible proteins in ecotoxicological studies (Bjo?rne Olsson, 2005, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen fo?r systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Rekrytering av Östersjöns Fucus vesiculosus: konsekvenser av övergödning

Recruitment of Baltic Fucus vesiculosus: consequences of eutrophication (Rita B Jönsson, 2004, PhD thesis, Högskolan i Kalmar, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap)
Läs mer på havet.nu

Faktorer som styr uppbyggnaden av Fucus-samhällen vid öppna och komplexa kustlinjer i Östersjön

Factors structuring Fucus communities at open and complex coastlines in the Baltic Sea (Martin Isaeus, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Matvanor hos marina bottendjur: spårämnesstudier från Östersjön

Deposit-feeding in benthic macrofauna: Tracer studies from the Baltic Sea (Lars Byrén, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Radioaktiva ämnen i Östersjön: Ekosystemmodeller och experiment angående transport och vidare öde

Radionuclides in the Baltic Sea: Ecosystem models and experiments on transport and fate (Linda Kumblad, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Upptag av och giftighet hos bromerade flamskyddsmedel och bekämpningsmedel: Studier av strandlevande organismer och modellsamhällen

Uptake and toxicity of brominated flame retardants and pesticides: Studies on littoral organisms and model communities (Kerstin Gustafsson, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Invasion av havsväxter: Om ekologin hos den introducerade arten Ishavstång (Fucus evanescens)

Marine Seaweed Invasions: the Ecology of Introduced Fucus evanescens (Sofia A. Wikström, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Spridning hos frilevande, marina, bottenlevande nematoder: passiva eller aktiva processer?

Dispersal in free-living, marine, benthic nematodes: passive or active processes? (Jörgen Ullberg, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Vad händer med kvävet från reningsverk i ett kustnära ekosystem?

Fate, retention and effects of sewage nitrogen in a coastal ecosystem, (Candida Savage, 2004, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Årstidens betydelse för rekrytering och succession i Östersjöns grunda hårdbottensamhällen

Phytobenthic communities in the Baltic Sea - seasonal patterns in settlement and succession, (Susanne Qvarfordt, 2003, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Ekofysiologiska kännetecken hos de kvävefixerande cyanobakterierna Aphanizomenon och Nodularia i Östersjön

Ecophysiological characteristics of the Baltic sea N2 -fixing cyanobacteria Aphanizomenon and Nodularia, (Jenny Degerholm, 2002, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Naturliga och föroreningsorsakade faktorer som påverkar reproduktionen hos märlkräftor

Natural and pollution induced factors affecting the reproduction in amphipods, (Ann-Kristin Eriksson Wiklund, 2002, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Mjukbottenfaunans respons på sedimenterat organiskt material

Responses of Baltic soft-bottom invertebrates to settled organic material (Helen Modig, 2000, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

 
Avhandlingar1990-99
 
1990-talet

Pungräkors tillväxt, stabil isotopfraktionering och energiomsättning: betydelse för studier av födoväven

Mysid growth, stable isotope fractionation, and energetics - implications for food web studies (Elena Gorokhova, 1999, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Utbredningsmönster och ekologi hos sågtång och blåstång i Östersjön

Distribution patterns and ecology of Fucus serratus L. and Fucus vesiculosus L. in the Baltic Sea (Torleif Malm, 1999, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av föroreningar och materialtransport i Östersjöns pelagiska födoväv med hjälp av stabila isotoper

Stable Isotope Studies of Contaminant and Material Transport in Baltic Pelagic Food-Webs (Carl Rolff, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Predationsprocesser i Östersjöns bottenfauna

Predatory Processes in Baltic Benthos (Gunilla Ejdung , 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Struktur i bottensamhällen, med fokus på på storleksfördelning

Structuring of Benthic Communities, with a Focus on Size-Spectra (Daniel Duplisea, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Ekologiska och fysiologiska aspekter på ansamling och transport av miljögifter av den filtrerande blåmusslan, Mytilus edulis

Ecological and physiological aspects of contaminant accumulation and transport by the filter-feeding mussel, Mytilus edulis (Mikael Björk, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Ekosystemprocesser och biodiversitet. Teoretiska studier och experiment med ett akvatiskt modell-ekosystem

Ecosystem processes and Biodiversity: Theoretical studies and experiments with an aquatic model ecosystem (Jon Norberg, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Tids- och rumslig variation bland undervattensväxter i Östersjön

Temporal and Spatial Variation of Submersed Aquatic Plants in the Baltic Sea (Jerker Idestam-Almquist, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Sedimentets roll i kvävets kretslopp i Östersjön

The role of sediments in nitrogen cycling in the larger Baltic Sea (Anne Stockenberg, 1998, PhD thesis, Stockholms universitet, Mikrobiologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Syrebrist och dess påverkan på ekologin hos Östersjöns större bottendjur

Oxygen Deficiency and the Ecology of Baltic Macrobenthos (Birgitta Johansson, 1997, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Organismer och födovävar i hällkar: Reaktioner på miljöstress och förändringar i näringsväven

Organisms and Food Webs in Rock Pools: Responses to environmental stress and trophic manipulation (Marie Arnér, 1997, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Bioackumulering och cirkulation av hydrofoba, organiska föroreningar hos blåmusslor i Östersjön

Bioaccumulation and Cycling of Hydrophobic Organic Contaminants by Baltic Sea Blue Mussels (Michael Gilek, 1996, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Matvanor hos strömming i Östersjön – fält- och modellstudier av en dominerande djurplanktonätare

Feeding Ecology of Baltic Sea Herring (Clupea harengus L.) – field and model studies of a dominant zooplanktivor (Fredrik Arrhenius, 1996, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Blåstångens reproduktion i Östersjön

Reproductive ecology of Fucus vesiculosus, Linnaeus, in the Baltic Sea (M. Ester T.A. Serrao, 1996, PhD thesis, University of Maine, USA)

Påverkan av salthalt och antifoulingprodukter på blåstång i Östersjön med tyngdpunkt på reproduktion

The Influence of Salinity and Antifouling Agents on Baltic Sea Fucus vesiculosus with Emphasis on Reproduction (Sylvia Andersson, 1996, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Toxicitetstestning ur ett ekologiskt perspektiv: Livshistoria och födovävsstudier hos hinnkräftor

Toxicity Testing from an Ecological Perspective: Life History and Food Web Studies with Cladocerans (Sanna Koivisto, 1996, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Ekosystemprocesser i kustnära områden i Östersjön

Ecosystem Processes in Coastal Areas of the Baltic Sea (Ulrik Kautsky, 1995, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Funktionsstörningar i grunda bottnars ekosystem - exemplifierat med blåstångssamhället i Östersjön

Perturbation of Functions in Shallow Benthic Ecosystems – exemplified by the Fucus vesiculosus community in the Baltic Sea (Cecilia Lindblad, 1994, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Reglerande faktorer för samhällsstrukturen bland kustnära zooplankton i norra Egentliga Östersjön

Regulating Factors for Coastal Zooplankton Community Structure in the Northern Baltic Proper (Sif Johansson, 1992, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Geokemi i kustnära sediment i Östersjön: Processer och provtagningsmetoder

Geochemistry of Coastal Baltic Sediments - Processes and Sampling Procedures (Sven Blomqvist, 1992, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för geologi och geokemi)
Läs mer på havet.nu

Mekanismer som påverkar tillväxt, reproduktion och dödlighet hos två samtidigt förekommande amfipoder i Östersjön

Mechanisms Influencing the Growth, Reproduction and Mortality of Two Co-Occurring Amphipod Species in the Baltic Sea (Cathy Hill, 1991, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Ekofysiologi och föroreningskänslighet hos ryggradslösa djur i Östersjön

Ecophysiology and Pollution Sensitivity of Baltic Sea Invertebrates (Michael Tedengren, 1990, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Fysisk kontroll av växtplanktons tillväxt i Östersjön - en mängd skalor i tid och rum

Physical Control of Phytoplankton Growth in the Baltic Sea – A Multitude of Spatio-Temporal Scales (Sulev Nömmann, 1990, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi)
Läs mer på havet.nu

Biogeokemiska hinder för fosforutbyte och liknande förändringsprocesser i Östersjöns sediment

Biogeochemical constraints on phosphorus exchange and related diagenetic processes in Baltic Sea sediments (Rolf Carman, 1990, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för geologi och geokemi)
Läs mer på havet.nu

De tidiga omvandlingsprocesserna i Östersjösediment, med tyngdpunkt på utbredning av plutoniumnedfall

Early Diagenetic Processes in Baltic Sediments, with Emphasis on the Distribution of Fallout Plutonium (Per Östlund, 1990, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för geologi och geokemi)
Läs mer på havet.nu

 
Avhandlingar1980-89
 
1980-talet

Biotiska interaktioner i fisk- och mysidsamhällen: studier i två kustområden i Östersjön

Biotic Interactions in Fish and Mysid Communities Studies in two Baltic Coastal Areas (Sture Hansson, 1989, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Ekologiska effektutvärderingar av föroreningar med användning av bottenorganismer från Östersjön

Ecological Effect Assessment of Pollutants Using Baltic Benthic Organisms (Brita Sundelin, 1989, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Bidrar marina växtplankton till svavelbalansen i norra Europas atmosfär?

Do Marine Phytoplankton Contribute to the Atmospheric Sulfur Balance of Northern Europe? (Caroline Leck, 1989, PhD thesis, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Den bentiska meiofaunan i tre kustområden: struktur, säsongsdynamik och respons på miljöstörningar

The Benthic Meiofauna of Three Coastal Areas: Structure Seasonal Dynamics and Response to Environmental Perturbations (Bertil Widbom, 1988, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Faktorer som strukturerar fytobentiska växtsamhällen i Östersjön

Factors Structuring Phytobenthic Communities in the Baltic Sea (Hans Kautsky, 1988, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Mönster hos djurplanktonätare i ett kustområde i norra Egentliga Östersjön

Patterns of Zooplanktivory in a Coastal Area of the Northern Baltic Proper (Lars Rudstam, 1988, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Kvantitativa och kvalitativa studier av fisk i grunda vatten, norra Egentliga Östersjön

Quantitative and Qualitative Studies of Fish in Shallow Water, Northern Baltic Proper (Sture Nellbring, 1988, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Den pelagiska mikroheterotrofa födoväven i Östersjön: bakterier och deras beroende av växtplankton

The Pelagic Microheterotrophic Food Web in the Baltic Sea: Bacteria and their Dependence on Phytoplankton (Ulf Larsson, 1986, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Om ekologi och produktivitet hos zooplankton i norra Östersjön

On the Ecology and Productivity of Zooplankton in the Northern Baltic (Paula Kankaala, 1984, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Om blåmusslans roll i Östersjöns ekosystem

On the Role of the Blue Mussel, Mytilus edulis L. in the Baltic Ecosystem (Nils Kautsky, 1981, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Modellering, simulering och analys av pelagiska ekosystem med tyngdpunkt på Östersjön

Modelling, Simulation, and Analysis of Pelagic Ecosystems with Special Reference to the Baltic Sea (Stig Sjöberg, 1980, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Om ekologin i sandiga bottnar i Östersjön med särskild tyngdpunkt på tusensnäckor (Hydrobiidae)

On the Ecology of Sandy Bottoms in the Baltic Sea with Special Reference to Mud Snails (Hydrobiidae) (Annikki Lappalainen, 1980, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

De tidiga omvandlingarna av järn - på-plats studier av gränsytan mellan sediment och vatten i Östersjön

Transformation of Iron Constitutents during Early Diagenesis – In Situ Studies of a Baltic Sea Sediment-Water Interface (Magnus Lindström, 1980, PhD thesis, Stockholms universitet, Institutionen för geologi och geokemi)
Läs mer på havet.nu

 
Avhandlingar1970-79
 
1970-talet

Om ekologin hos strömming med särskild tyngdpunkt på Askö-Landsortsområdet

On the Ecology of the Baltic Herring with Special Reference to the Askö-Landsort Area (Gunnar Aneer, 1979, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Undersökningar av syreomsättning och energiflöden i Östersjöns Fucus-samhällen

In Situ-Unterschungen uber Sauerstoffumsatz und Energiefluss in Fucus-Gemeinschaften der Ostsee (Bjorn Guterstam, 1979, PhD thesis, Kiel University)

Energiflöden och fluktuationer i djupa mjukbottensamhällen i Östersjön

Energy Flow and Fluctuations of Deeper Soft Bottom Communities in the Baltic Sea (Hans Cederwall, 1979, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Om ekologin hos stora alger och undervattensväxter i en Östersjö-skärgård

On the Ecology of Macroalgae and Submersed Phanerogams in a Baltic Archipelago (Inger Wallentinus, 1979, PhD thesis, Stockholms universitet, Botaniska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Aspekter på biologi och ekologi hos snäckorna Theodoxus fluviatilis och Lymnea peregra i norra Egentliga Östersjön

Aspects on the biology and ecology of Theodoxus fluviatilis (L.) and Lymnea peregra (O.F. Muller) (Gastropoda) in the northern Baltic (Gunnel Skoog, 1978, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Ekologiska studier av hällkar i Östersjön

Ecological Studies on Baltic Rock Pools (Fredrik Wulff, 1978, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Kvävets tidiga omvandlingar: En studie av gränsytan mellan sediment och vatten

The Fate of Nitrogen in Early Diagenesis of Baltic Sediments A Study of the Sediment-Water Interface (Anna-Greta Engwall, 1978, PhD thesis, Stockholms universitet, Geologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Fosforutbyte vid gränsytan mellan sediment och vatten: Studier av dynamiska processer i Östersjön

Phosphorus Exchange through the Sediment-Water Interface Mechanism Studies of Dynamic Processes in the Baltic Sea (Nils Holm, 1978, PhD thesis, Stockholms universitet, Geologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Ekosystemet i mjuka bottnar i norra Egentliga Östersjön med tyngdpunkt på makrofauna

The Soft Bottom Ecosystem of the Northern Baltic Proper with Special Reference to the Macrofauna (Sven Ankar, 1977, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Svavelflöden i gränsytan mellan sediment och vatten - en på-plats studie av slutna system, redoxpotential och pH

Sulfur Fluxes at the Sediment-Water Interface – an In Situ Study of Closed Systems, Eh and pH (Lars Erik Bågander, 1977, PhD thesis, Stockholms universitet, Geologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av djurlivet i Östersjöns Fucus-bälten

Studies on the Baltic Fucus Macro Fauna (Per Haage, 1976, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Östersjöns bottensamhällen och meiofaunas roll

Baltic Benthos Communities and the Role of the Meiofauna (Ragnar Elmgren, 1976, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Samhällsstruktur, modellering och simulering av Östersjöns Cladophora ekosystem

Community Structure, Modelling and Simulation of the Cladophora Ecosystem in the Baltic Sea (AnnMari Jansson, 1974, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av ekosystemen i hällkar

Studies on Baltic Rockpool Ecosystems (Björn Ganning, 1971, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av biologi och ekologi hos hornsimpan, Myoxocephalus quadricornis (L.)

Studies on the Biology and Ecology of Fourhorn Sculpin, Myoxocephalus quadricornis (L.) (Lars Westin, 1971, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

Studier av ekologin hos djurplanktonlivet i Egentliga Östersjön

Studies on the Ecology of the Zooplankton Fauna in the Baltic Proper (Hans Ackefors, 1971, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu

 
Avhandling1968
 

 

1968

Ekologin hos djurlivet mellan sandkornen på sandstränder vid havet

The Ecology of the Interstitial Fauna of Marine Sandy Beaches (Bengt-Owe Jansson, PhD thesis, Stockholms universitet, Zoologiska institutionen)
Läs mer på havet.nu