Bottensamhällen

Vad betyder genetisk variation hos Fucus radicans för artens stresstålighet vid framtida klimatförändringar och hur påverkar den biologisk mångfald hos associerad flora och fauna?

Lena Kautsky, Sonja Råberg, med examensarbetare och assistenter, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, Ricardo Pereyar och Daniel Johansson, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Betespreferenser för olika genotyper av smaltång, Fucus radicans

Helena Forslund, Sonja Råberg, Lena Kautsky, med examensarbetare och assistenter, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Samspel mellan bottenfauna och sjöfåglar i en föränderlig Östersjömiljö

Kjell Larsson, avdelningen för biologi, Högskolan på Gotland

Systematics and phylogeny of the Ectinosomatidae (Copepoda: Harpacticoida)

Ulf Jondelius och Michel Clément, avdelningen för zoologi, Naturhistoriska riksmuseet

Baltic Gas

Volker Bruchert och David Bastviken, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, Tim Ferdelman och Mike Formolo, Max-Planck Institute for Marine Microbiology, Germany

Hur påverkar en sedimenterad cyanobakterieblomning bottenfaunan?

Agnes Karlsson och Ragnar Elmgren, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Fish, Fisheries and Eutrophication

Katrin Sieben, Department of benthic ecology and evolution, University of Groningen, The Netherlands, Britas Klemens Eriksson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, med examensarbetare och assistenter

The effect of eutrophication on the phytobenthic communites in an enclosed bay

Anders Wallin och Hans Kautsky, med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Effects of anthropogenic pollutants on benthic microbial biodiversity and ecosystem function

Johan Näslund och Jonas Gunnarsson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Hur effektiv är en våtmark för biologisk rening?

Claes Dannbeck och Lena Kautsky, Botaniska institutionen, Stockholms universitet

Salthaltstolerans hos slät havstulpan (B. improvisus)

Anna-Lisa Wrange, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Inventering av rekryteringslokaler för juvenil plattfisk

Annika Karlsson, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Sörmlands län

Metagenomics in marine sediments: anammox in the Baltic Sea

Petter Thureborn och Sara Sjöling, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola

Sediment resuspension by trawling: importance for contaminants and nutrient remobilisation in the Baltic Sea

Ingrid Tjensvoll och Clare Bradshaw, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Miljögiftsstudier

Analys av PBDDs, OH-PBDEs och MeO-PBDEs i biota från Östersjön

Karin Löfstrand och Lillemor Asplund, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet

Effects of pharmaceutical residues in coastal Baltic ecosystems

Hanna Ericson, Linda Kumblad, med examensarbetare, Systemekologiska institutionen och Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet

Exposure to human pharmaceuticals

Gabriela Danielsson och Susana Crisobal, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Ekologiska effekter av organiska föroreningar i Östersjöns kustnära ekosystem

Kerstin Gustafsson, med assistenter, Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola och Clare Bradshaw, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Studier i fria vattnet

Autotrophic-hetrotrophic interactions in cyanobacterial aggregates (AHICA)

Helle Ploug, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, Birgit Adam och assistent, Max-Planck Institute for Marine Microbiology, Germany

Hur påverkas mysiders respiration av betning på toxiska cyanobakterier

Martin Ogonowski, Sture Hansson, med examensarbetare, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Studier på land

Tillämpning av GIS i naturvårdsärenden

Amanda James och Peter Schylter, Naturgeografiska och kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet

Den nationella marina miljöövervakningen

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Hans Kautsky med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram

Ulf Larsson med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Jonas Gunnarsson med assistenter, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet