Forskning 2010

Musselodling

Musselodling som miljöåtgärd i Östersjön

Vindkraft

Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten

Sjöfåglar

Samspel mellan bottenfauna och sjöfåglar i en föränderlig Östersjöregion

Wallin

The effects of eutrophication on the phytobenthic communities in an enclosed bay in the northern Baltic proper

EMMA

Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images

Hispares

Spatial planning in archipelago waters by high spatial resolution remote sensing

AHICA

Autotrophic-Heterotrophic Interactions in Cyanobacterial Aggregates, AHICA

Smaltång

Vad betyder genetisk variation hos Fucus radicans för artens stresstålighet vid framtida klimatförändring, och hur påverkar den biologisk mångfald hos associerad flora och fauna?

BaltGene

The speciation mechanisms of Fucus radicans

Microbes

The response of Baltic pelagic microbes to climate change - a multi-factorial approach

Hypox

Understanding the development, dynamics and consequences of hypoxia

BEAST

Biological Effects of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health (BEAST)

Satellit

Validering av satellitmätningar och undersökning av de optiska förhållandena i Östersjön

Hormoner

Endocrine disruptors in the marine environment – food web interaction and environmental risk

Baltic Gas

Hur eutrofiering och uppvärmning påverkar metantransport

Bentiskt kväve

Säsongsvariationer för bentiskt kvävekretslopp i kust- och havssediment i Östersjön

Järn och mangan

Climate scale temperature response of iron and manganese reduction in the Baltic Sea

BOX

Baltic Oxygenation Project - BOX

Polybromerade ämnen

Analys av polybromerade ämnen i biota från Östersjön

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Forskning 2010

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter spenderade 774 forskningsdagar på ön, fördelade på 99 olika personer.

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.