Kompletterande miljöövervakning av kontaminanter (metaller och organiska miljögifter) i sediment från Ålöfjärden. Resultaten ska användas till bedömning av kustområdets ekologiska status för Svealands Kustvattenvårdsförbunds räkning.

Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen

Sven Blomqvist, forskare, sven.blomqvist@ecology.su.se