Tidigare bentiska flödesmätningar i Kanholmsfjärdens anoxiska djuphåla (juli 2010, februari 2011 och juni 2011) har visat på kraftig intern belastning av fosfor. De djupprofiler av syrekoncentration, salinitet och temperatur som levereras i realtid från en mätrigg, visar att syresättningspumpen som sedan april 2011 varit utplacerad i Kanholmsfjärden ännu inte höjt bottenvattnets syrekoncentration. Om så sker under 2012 ger fortsatta mätningar, medelst den autonoma bottenlandare som tidigare använts, mycket värdefull information om hur bentiska närsaltsflöden förändras vid en övergång från anoxiska till oxiska betingelser. Om ingen oxygenering av bottenvattnet uppnås under 2012 kommer mätningar huvudsakligen ske under normoxiska och hypoxiska bottenvattenförhållanden i Kanholmsfjärden.

Effekten av syre på omsättningen av fosfor i Östersjöns bottensediment

Vi studerar hur flödet av fosfor och andra näringsämnen från bottensedimentet till det överliggande vattnet påverkas när tidigare syrefria bottnar syresätts. Syrefattiga bottnar anses vara en stor källa av fosfor till Östersjöns vatten. En hög tillgång av fosfor gynnar cyanobakterier som regelbundet bildar algblomningar i Östersjön sommartid.

En idé för att minska läckaget av fosfor från syrefria bottnar är att tillföra syre till bottenvattnet på konstgjord väg, genom pumpning av syrerikt ytvatten ner till botten. En sådan pump sattes ut i Kanholmsfjärden, Stockholms skärgård, i april 2011 men har ännu inte förbättrat syreförhållandena (oktober 2011).

Vi har vid upprepande tillfällen, med hjälp av en så kallad bottenlandare, mätt flödet av fosfor och andra lösta näringsämnen från Kanholmsfjärdens djupsediment till överliggande vatten under syrefria betingelser. Om, och i så fall när Kanholmsfjärdens djupvatten syresätts, planeras nya mätningar. Dessa skulle ge viktig information kring hur syrehalten påverkar frisättningen av näringsämnen från sedimenten, som är nödvändig för att kunna utvärdera vilken potential en storskalig syresättning har för att förbättra Östersjöns miljö. Om ingen syresättning uppnås under 2012 kommer vi istället att huvudsakligen utföra mätningar i grundare områden av Kanholmsfjärden som är naturligt syresatta. Studier av sådana områden ger viktig information kring hur näringsämnen omsätts i Östersjöns sediment.

Pågående BOX-försök vid Askölaboratoriet

Följ med till ett kylrum på Askö, där BOX undersöker vilken effekt en återkolonisation av bottenlevande djur har på flöden av näringsämnen mellan sediment och bottenvattnet.

 

Stockholms universitet, institutionen för systemekologi

Sven Blomqvist, forskare, sven.blomqvist@ecology.su.se
Nils Ekeroth, doktorand, nils.ekeroth@ecology.su.se

Göteborgs universitet, Institutionen för Kemi

Per Hall, forskare, perhall@chem.gu.se

Läs mer om projektet här!