Vi vill analysera hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEer) och andra halogenerade fenolär substanser i fiskblod från Östersjön. Det har visats att OH-PBDEer produceras naturligt av olika typer av alger i Östersjön och att fiskar (t.ex. strömming) troligen är exponerade för dessa ämnen via födan och/eller via gälarna. I projektet sammarbetar vi även med en grupp toxikologer som utvärderar dessa ämnens toxiska egenskaper. Målet med projektet är att relatera halterna i fiskblod med effektnivåerna i in vitro studier.

Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Lillemor Asplund, forskare, lillemor.asplund@mmk.su.se
Johan Eriksson, forskare
Anna-Karin Dahlberg, doktorand, anna-karin.dahlberg@mmk.su.se