Forskning 2012

Halicryptus sampling

The nervous system of adult specimens of the priapulid worm Halicryputs spinulosus (korvmask) will be investigated and compared to the nervous system of another priapulid, Priapulus caudatus. Specimens of the latter will be obtained from the Swedish West Coast, Sven Loven Station, Kristineberg, Fiskebäckskil.

Metagenom

Analyses of microbial populations in the Baltic Sea through environmental metagenomic sequencing

Ålöfjärden

Metaller och organiska miljögifter i sediment från Ålöfjärden

BOX

Baltic Deepwater OXygenation - BOX

Green Islands

Hållbar utveckling i skärgårdsmiljö

Biogeokemi

Biogeokemi i sedimenten

Ekolod

Ekolodning för bestämning av fiskbiomassa

Satellit

Användning av MERIS högupplösta satellitdata för en förbättrad miljöövervakning av kustområden i Östersjön - från forskning till tillämpning

Space

In situ measurement of solar-induced spectro-fluorescence from cyanobacterial blooms in the Baltic Sea

Cyanobakterier

Kol- och kväveomsättning i blomningar av cyanobakterier i Östersjön - småskaliga processer och storskaliga effekter, Formas

Cyanos

Sediment sampling with MUC and Kajak Corer; different types of incubation experiments in the lab; in-situ measurement of nutrient and oxygen fluxes between water and sediment by means of a BBL-profiler.

Sjöfåglar

Samspel mellan bottenfauna och sjöfåglar i en föränderlig Östersjöregion

Bottendjur

Interaktioner mellan Marenzelleria och Monoporeia

Musslor

MarBioShell

Wallenius

Uppkomst av kemiska beläggningar i en vattenreningsenhet i fält

Smaltång

Smaltång - begränsningar och preferenser

Microbes

The response of Baltic pelagic microbes to climate change - a multi-factorial approach

Evolution

Evolutionary adaptation to environmental disturbance in marine ecosystems: genetic ecotoxicology in the Baltic Sea

Spigg

Variation i personlighet och parasit-värd interaktioner hos spigg

Plankton

Seasonal variation in zooplankton dynamics in coastal Baltic Sea waters

Miljögifter

Analys av hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEer) och andra halogenerade fenolära föreningar i fisk från Östersjön

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Forskning 2012

Forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter tillbringade 965 forskningsdagar på ön, fördelade på 100 olika personer. Forskarna som var ute kom från 26 olika institutioner vid 18 lärosäten i 9 länder.

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.