Forskning 2014

Forskningsprojekt vid Askölaboratoriet 2014

Effects on macrofouling

Project on the effect of the surface colour on the attachment of macrofouling species

Sjögräsängar och kollagring

Sediment- och biomassaprovtagning i sjögräsängar för kol och kväveanalys. Projekt med Asköstöd.

Effekterna av hormonstörande kemikalier på fisk

Inom detta projekt tittar vi på effekterna av hormonstörande kemikalier hos fisk med avseende på reproduktion, beteende och genuttryck. Projekt med Asköstöd.

Upptag av partiklar i blåmusslor

Upptag av flygaska i blåmusslor

Sediment fauna

Assessing the importance of the sediment fauna of the Baltic Sea in respect to N2O and CH4 emissions. Approved for Askö Grant.

Åtgärder mot näringsutsläpp och cyanobakterieblomningar

Projektet avser orsak till och effekter av de cyanobakterieblomningar som varje sommar uppträder i Östersjön, vad som kan göras åt dem, och vilka effekterna av åtgärder kan förväntas bli.

Baltic oxygenation project (BOX)

Projektet gick ut på att undersöka möjligheten att genom konstgjord syresättning av bottenvattnet öka fastläggningen av fosfor i Östersjöns bottensediment. Projekt med Asköstöd.

Polymer, Wallenius Water

Syftet med projektet är att utvärdera åldringen och därmed funktionen av olika plast och gummimaterial som har blivit utsatta för intensiv UV bestrålning i marin miljö.

Transport av organiska ämnen från sediment

Studie av transport av hydrofoba organiska ämnen från sediment till vatten. Den relativa inverkan av Diffusive boundy layer (DBL) thickness, bioturbation och sorption kommer att studeras med hjälp av genomströmningskamrar som placeras på Ålöfjärdens botten.

Genetic ecotoxicology in the Baltic sea

Evolutionary adaptations to environmental disturbances in marine ecosystems. Askö Grant approved project.

Giftläckage från sediment

Projektet avser testa hur man kan avvända s.k. tunnskicktscapping med aktivt kol (AC) för att minska utläckning av miljögifter från förorenade sediment. Projekt med Asköstöd.

Plantfish

Plantfish ska undersöka betydelsen av positiva interaktioner mellan bottenvegetation och rovfisk för naturvärden och ekosystemtjänster i Östersjöns kustområden.

Zooplankton dietary genetics

Zooplankton sampling for subsequent genetic DNA analysis. Approved for Askö Grant.

Winter season in the coastal zone of freezing seas

The project aims at investigating the ice conditions in the estuaries of River Kymijoki and the influence of sea ice on hydrographic and ecological parameters. Approved for Askö Grant.

Cyanobakteriers roll

Cyanobakteriers roll för kol-, fosfor- och kvävecykler i Östersjön. Projekt med Asköstöd.

Baltic nutrients

Projekt för att undersöka sideroforer i Östersjöns sediment

Smaltångens ekologi

Tången är Östersjöns skog. Det man tidigare trodde vara en dvärgform orsakad av låg salthalt visade sig vara en egen art, nu känd som smaltång. Vårt projekt jämför blåstång med smaltång för att se om de fyller olika funktioner i ekosystemet, samt undersöker smaltångens ekologi. Projekt med Asköstöd.

Seasonal sea ice effect on water quality

The aim of this PhD project is to study the effect of the timing of ice thawing in spring on water quality and on the on-set of the phytoplankton spring bloom. Approved for Askö Grant.

Copper sensitivity of blue mussels

The influence of biotic and abiotic variables on Cu toxicity in marine invertebrate. Approved for Askö Grant.

Övermognad av ägg hos storspigg

Storspiggshonor hålls i bassänger med eller utan tillgång till hanar för att se om honornas möjligheter att leka påverkar uppträdandet av övermogna ägg. Spiggarnas beteende studeras i naturen och provtagning av ägg sker från bon och relateras till uppvaktningstyp. Frågan är om hanar leker med ett stort antal honor när det är dessa som uppvaktar eller ej, vilket är viktigt för frågan om hanarna är det begränsande könet.

Förorenade sediment

Provtagning med box-core hämtare av förorenat sediment i Norrsundet utanför Gävle. Projekt med Asköstöd.

Scrubbers och alger

Projekt för att undersöka effekter av försurning från scrubbervatten på makro- och mikroalger.

Degradation of marine plastic debris

Analysing of chemical pollutants that are released to the marine environment by degradation of plastic debris.

SHIpH - marina föroreningar

Effekter av buffrat skrubbervatten testas på modellsystem som består av naturliga växtplankton- och bakteriesamhällen från olika delar av Östersjön. Experimenten kommer också att utföras under olika säsonger. Projekt med Asköstöd.

Ciliate communities

A separation method for isolation of ciliate communities from natural samples will be tested. Approved for Askö Grant.

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Miljöövervakning – makroalger

Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Miljöövervakning – fria vattenmassan

Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.