Forskning 2016

Research at Askö Laboratory 2016

Asko Laboratory is open on equal terms to researchers from all over Sweden and the world. It is used for field work and there are no stationed researchers. Some 100 scientists, graduate students and graduate student assistants are staying at the Laboratory for shorter or longer periods each year. Of our approximately 3000 yearly 'guestdays' about a third are research related and the rest are meetings, workshops and University courses.

Below is our current list of projects, it will be updated during the year and as new applications are submitted. Contact Askö to know more details.

Miljöövervakning – fria vattenmassan

Över 20 gånger/år. Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram.

From decline to renewal

FEBRUARY. Scientific writing. Assessing the potential of Swedish Baltic fisheries for sustainable development.

Ecosystem services

FEBRUARY. Scientific writing. Social-ecological dynamics of ecosystem services in the Norrström basin (SEEN).

Förbättra rovfiskbeståndet

I PERIODER MARS-SEPTEMBER. Åtgärder för att förbättra rovfiskbeståndet i ytterskärgården och hur detta påverkar grunda ekosystem.

POPs i Östersjön

APRIL. Biogeokemisk påverkan på sedimentens roll som sänka för POPs i Östersjön: aktuell status och framtida scenarios.

SHIpH - marina föroreningar

APRIL. Effekter av skrubbervatten testas på modellsystem som består av naturliga växtplankton- och bakteriesamhällen från olika delar av Östersjön. Experimenten kommer också att utföras under olika säsonger.

Ocean color remote sensing and hydrological parameters

APRIL. MAY. SEPTEMBER. Combining ocean color remote sensing and hydrological parameters for evaluating the effect of terrestrial run-off on coastal ecology

Fucus radicans i Östersjön

MAJ-OKTOBER. Vegetativ och sexuell förökning hos Fucus radicans, (smaltång) i Östersjön.

Seasonal sea ice effect on water quality

MAY. Bio-optical water quality in the Baltic Sea with special focus on Himmerfjärden area

Miljöövervakning – mjukbottenfauna

MAJ. Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Enacting adaptive management

MAY. Scientific writing. Enacting adaptive management: parsing uncertainties in the Wyperfeld National Park, Australia.

Microsatelite studies of the threespined stickleback

MAY-JUNE. Recent studies show that three-spined sticklebacks have northern and southern ecotypes in the Baltic Sea, we are particularly interested in which ecotype that dominates at Askö.

New method using smart phones for longterm monitoring

MAY-JULY. Development and employment of a new method using smart phones for longterm monitoring of inherent optical properties (IOPs) within complex coastal waters.

Övermognad av ägg hos storspigg

MAJ-JULI. Hos storspiggen är det vanligt att det är hanarna som uppvaktar honorna i naturen och inte tvärtom. Detta gör det troligt att det är hanarna, som står för all vård avkomman, som är det begränsande könet. Vi vill undersöka om detta kan relateras till att många honor inte lägger sina ägg utan blir övermogna.

Grow dense, make sense?

JUNE & AUGUST. Investigation of the role of drift algae, aquatic plant density and traits for secondary production and shelter from predation.

Effekter av övergödning

JULI. Effekter av övergödning och klimatförändringar på Östersjöns ekosystem.

FunkVeg

AUGUST. The functional role of vegetation in the Baltic Sea

Svensk fiskeripolitik under 1900-talet

AUGUSTI. Vetenskapligt skrivande. Detta projekt syftar till att kartlägga statens engagemang i fiskepolitiken under 1900-talet och därigenom få en bättre bild av dagens utmaningar i strävan mot ett hållbart fiske.

Miljöövervakning – makroalger

AUGUSTI-SEPTEMBER. Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar

Chlorinated Paraffins in Coastal Sediment Cores

SEPTEMBER. Temporal Trend of Chlorinated Paraffins in Coastal Sediment Cores from the Baltic Sea.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.