Forskning 2017

Forskningsprojekt vid Askölaboratoriet 2017

Foto: Jerker Lokrantz, Azote

Askölaboratoriet är öppet för alla som önskar bedriva forskning och miljöövervakning eller hålla marina möten och kurser. Nedan finns forskarnas projektbeskrivningar.

Miljöövervakning - Den fria vattenmassan

HELA ÅRET. Ett högfrekvent marint miljöövervakningsprogram (ca 20 gånger/år) för den fria vattenmassan i Himmerfjärden. Kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram.

Samordnat kontrollprogram för Oxelösundskusten

AUGUSTI & SEPTEMBER. Miljöövervakning i Oxelösundsområdet i anslutning till verksamheterna vid SSAB, Oxelösunds hamn och Oxelö energi.

Miljöövervakning - Vegetationsklädda bottnar

AUGUSTI-SEPTEMBER. En årlig inventering av 30 lokaler sedan 1993. Syftet är att beskriva bottenvegetationens artsammansättning och djuputbredning samt övervaka förändringare i dessa bottensamhällen.

Exploring seascape ecology in the Baltic Sea

JULI-AUGUSTI. Projektet ska undersöka fisksamhällen och habitatkvalité i ålgräsängar i Södermanlands och Stockholms skärgård för att förstå hur det storskaliga havslandskapet samverkar med lokala processer och styr ekologiska mönster och funktioner i ålgräsängar.

Loss of circalunar clocks in arctic and tide-free habitats

JULI-AUGUSTI. This project will investigate differences between two species of marine midges in order to get insights into the molecular basis and evolution of circalunar clocks.

Remote sensing of optically complex waters

JULI-AUGUSTI. Projektet ska utveckla regionala grumlighets- och siktdjupsalgoritmer genom en kombination av fjärranalys, bio-optiska och hydrologiska metoder. Syftet är att förbättra övervakningsmetoder och förvaltning av Östersjön.

Changing Seasonality of the Baltic Sea

JULI. Projektet avser att analysera av sambanden mellan Östersjöns cyanobakterieblomningar och förändringar av potentiellt drivande faktorer, både sådana som mätts i marina övervakningsprogram och med satelliter, bland annat genom att utnyttja Baltic Nest Institutes modeller.

Metanproduktion i syresatt havsmiljö

JUNI & AUGUSTI. I det här projektet ska metanbildning i syresatt havsmiljö undersökas genom provtagning före, under och efter cyanobakterieblomningen.

Climate change and Benthic-Pelagic coupling in Baltic Sea soft sediments

JUNI-JULI. This project will investigate how different species of phytoplankton (i.e. food sources of various nutritional quality) will impact benthic fauna and the ecosystem functions in Baltic Sea soft sediments.

Responses of benthic-pelagic coupling to environmental change

JUNI-AUGUSTI. This PhD project aims to disentangle how shifts in pelagic and benthic species composition can affect the flux of organic matter and nutritional quality of settling material.

Naturligt producerade halogenerade fenoler - vilka hälsoeffekter syns i Östersjöns fauna?

JUNI. I detta projekt kommer hydroxylerade polybromerade diphenyletrars (OH-PBDEer) påverkan på abborrarnas hälsa att undersökas med hjälp av olika biokemiska markörer.

Adaptiv förmåga hos spigg

JUNI. Vi ska undersöka habitatval hos storspigg och provta deras omvärldsmiljö.

Hur har växtplankton anpassats till miljögifter under de senaste 150 åren?

JUNI. Undersökning av genetisk adaptation och fenotypisk plasticitet hos kiselalger från en kopparförorenad fjärd.

Plastic pollution - chemical risk for marine ecosystems

MAJ-OKTOBER. The aim of this study is to assess potential toxic effect by scrutinizing marine plastic with a combination of bioanalytical effect analysis and chemical analysis.

Storspiggens beteende och ekologi i relation till uppkomsten av övermogna ägg

MAJ-JUNI. Övermognad av ägg hos storspiggar kan bero på en skevhet i könskvoter. Vi avser att utföra försök med spiggar i tråg med olika könskvoter och studera deras beteende och äggantal i bona i naturen.

Miljöövervakning - Mjukbottenfauna

MAJ-JUNI. Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna

Benthic Biodiversity at an Ecosystem Scale

APRIL-AUGUSTI. This project address the question on how metazoan biodiversity changes over time, space and in relation to anthropogenic pressures in the Baltic Sea.

Molekylär analys av Östersjöns mikrobiella näringsvävar

APRIL-NOVEMBER. Detta projekt utvecklar DNA-baserade metoder för att undersöka näringsvävar mellan plankton och mikroorganismer i havet.

Effects of environmental change on feeding niche and fitness in amphipods

APRIL-JULI & OKTOBER-DECEMBER. Detta projekt syftar till att förstå hur populationer av vitmärla reagerar på förändringar i miljön.

Controls of sediment bottom topography on benthic-pelagic coupling

APRIL-JUNI. This is a case study to deploy our benthic lander and a Multicorer at specific locations determined by the bottom topography.

Skarvägg för miljögiftsanalys

APRIL. Nationellt övervakningsprogram av miljögifter i svensk biota, framförallt fisk, men också sillgrissla-, strandskata- och fisktärnaägg.

Blåstångs påverkan av kollodialt silver

APRIL. Vi ska undersöka hur blåstång påverkas vid exponering av olika koncentrationer kolloidalt silver.

Restaurering av blåstång

MARS & JUNI. Syftet med projektet är att ta fram en manual för hur ett blåstångsbestånd kan restaureras i områden där tång försvunnit eller minskat.

Social-ecological dynamics of ecosystem services in the Norrström basin

FEBRUARI. Kartläggning av olika ekosystemtjänster i Mälardalen och hur dessa interagerar med varandra.

Utveckling, metoder och kunskap inom svenskt Östersjöfiske

FEBRUARI. Hur utvecklas olika kustfisken över tid och vilken roll spelar fiskares kunskaper för en hållbar förvaltning av marina resurser?

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.