Muddring innebär höga kostnader, allvarliga störningar i vattenmiljön och riskerar att sprida föroreningar från muddermassorna där de slutdeponeras. I detta projekt vill vi vidareutveckla en saneringsmetod kallad tunnskiktstäckning med reaktiva sorbent för användning i Östersjön. Metoden innebär att man täcker förorenade sedimentet med ett tunt lager lera tillsammans med en reaktiv sorbent. Sorbenten fungerar som en semipermeabel barriär, vilken genom att binda mijögifter förhindrar dessa från att påverka sedimentlevande organismer och hindrar läckage till vattenmassan och därtill anrikning högre i näringskedjan. Miljöföroreningarna bundna till sorbenten har en lägre biotillgänglighet (upptagningsförmåga i levande organismer) även när sedimenten resuspenderas av t.ex båttraffik eller stormar. 

I Oskarshamn pågår just nu en stor sanering där förorenade sediment från den inre hamnen muddras för att minska spridningen av dioxin och metaller från hamnen till Östersjön. Det diskuteras om ytterligare åtgärder behöver vidtas i de djupare områden i den yttre hamnen, där muddring vore för kostsamt. I detta projekt vill forskare och doktorander vid Stockholms universitet och KTH tillsammans med konsulter, problemägare och myndigheter utvärdera efterbehandlingsmetoder som tunnskiktstäckning med aktivt kol, biokol och Polonite® som åtgärdsalternativ för efterbehandling av förorenade sediment.

Kontakt:

Jonas Gunnarsson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

jonas.gunnarsson@su.se