Syftet med den samordnade övervakningen av mjukbottenfauna är huvudsakligen att studera långtidsförändringar i den marina miljön orsakade av främst övergödning och syrebrist. Undersökningen utgör underlag för uppföljning av de svenska miljömålen:

  • Ingen övergödning
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Ett rikt växt- och djurliv 
  • Giftfri miljö 

Resultaten ingår även i de internationella övervakningsprogrammen inom HELCOM. Mjukbottenlevande makrofauna är relativt stationär och har ofta livscykler som sträcker sig över flera år. Bottenfaunasamhällets artsammansättning är starkt beroende av bottenmiljön och då särskilt av sedimentförhållandena. Artsammansättningen påverkas till exempel av belastning av organiskt material och syrebrist. Många mjukbottenlevande arter är dessutom mycket känsliga för metaller och miljögifter som ackumuleras i sedimentet bundet till organiskt material eller genom adsorption till lermineral. Sammantaget gör detta att övervakning av mjukbottenlevande makrofauna är mycket lämplig för att följa långsiktiga förändringar i miljön. Provtagning sker främst i relativt opåverkade områden, ovan haloklinen, för att följa långsiktiga trender men även för att fungera som referens vid bedömning av påverkade områden. Stationerna är belägna från Svenska Björn i norr till Trelleborg i söder i både kust- och utsjöområden. Inom programmet ingår stationer som provtagits under tidigare forskning och övervakningsprogram, vilket ger värdefulla tidsserier. Prover för analys av mjukbottenfauna, bottenvatten och sediment insamlas årligen i maj- juni för att kunna jämföras över tid utan påverkan av säsongsvariation. Resultat från projektet rapporteras till nationella datavärden SMHI och görs därmed tillgängliga för forskning. Data rapporteras även till ICES genom SMHI:s databas. Resultaten redovisas också i miljöövervakningens årsrapport Havet - om miljötillståndet i svenska havsområden, samt regionala rapporter till respektive länsstyrelse. Detta kompletteras med vetenskapliga artiklar.

Kontakt

Ola Svensson, Institutionen för ekologi, miljöl och botanik.
ola.svensson@su.se