Asköområdets station B1 ingår i den nationella miljövervakningens nät av referensstationer med högfrekvent provtagning. Den provtas cirka 22 gånger per år för att beskriva de säsongsartade förändringarna i fria vattenmassan som skiktningsförhållanden, halterna av närsalter, sedimentation och planktondynamik.

I anslutning till ovanstående provtagning utförs också provtagningar i den närbelägna Himmerfjärden enligt det recipientkontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län för att följa eventuella effekter av det renade avloppsvattnet från Himmerfjärdsverket.

För mer information: