Forskningsprojektet fokuserar på den biologiska mångfalden i grunda havsområden och på utsjöbankar ost och syd om Gotland, Åland, Finland och syd om Bornholm.

Det övergripande syftet med projektet är att koppla samman högkvalitativa data om bottenstruktur, bottenfauna och sjöfågelbestånd, och att identifiera de viktigaste faktorerna som påverkar fågelbestånds numerär, utbredning och utveckling. Dessutom analyseras de faktorer som gör vissa havsmiljöer särskilt viktiga för övervintrande och flyttande sjöfåglar.

De utvalda studieområdena är globalt viktiga övervintringsplatser för flera arter sjöfåglar. Områdena är också viktiga för det kommersiella fisket samt för sjöfarten. Områdena hyser vintertid exempelvis ungefär två miljoner alfåglar, eller omkring 50 % av Europas bestånd. Dykänder som alfågel, men även sjöorre, svärta och ejder, är beroende av en god tillgång till bottendjur i kustnära områden eller på utsjöbankar och kan därmed fungera som modellstudiearter för studier av samspelet mellan bottenfauna och sjöfåglar.

Grundforskningsprojektet leds av professor Kjell Larsson vid Högskolan på Gotland. Projektet finansieras till stor del av Nord Stream AG, via avtal med Högskolan på Gotland.

Högskolan på Gotland, avdelningen för biologi

Kjell Larsson, forskare, kjell.larsson@hgo.se
Se även projektets hemsida