Huvudförfattaren Sture Hansson vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, har, tillsammans med fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju kollegor från länder kring Östersjön, undersökt hur mycket fåglar och däggdjur äter och fisket fångar. De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Lena Kautsky, professor emeritus vid Östersjöcentrum är en av forskarna som har deltagit i studien. Projektet har finansierats av medel som Östersjöcentrum erhållit av Henrik Granholms stiftelse.  

- Det är viktigt att se till hela ekosystemet när vi förvaltar våra hav, säger Lena Kautsky. Just när det gäller kustfisken så finns många intressen att se över och få med i beräkningarna. Det är det som kallas en ekosystemansats och som förespråkas i nästan allt förvaltningsarbete numera. Det räcker inte längre med att fundera på hur en enskild process påverkar till exempel fisken, utan påverkan från fisket måste kopplas samman med tillgång på lekhabitat och mänsklig exploatering. En hållbar långsiktig förvaltning av fiskeresurser kompliceras ytterligare av att de flesta fiskarter förflyttar sig under året, precis som de fiskätande fåglarna och sälarna följer fisken från lekområden till uppväxtområden.

- Resultaten från denna studie kan bidra till en ökad insikt om hur komplexa och varierade Östersjöns kustmiljöer är och hur förvaltning av fiskeresurser i dessa behöver hanteras ur ett lokalt perspektiv, avslutar Lena Kautsky.

Läs mer:

Pressmeddelandet om studien

Den vetenskapliga artikeln

Baltic Eyes kommentar om studien

Se intervjun med professor Sture Hansson