Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de många miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser. Inledningsvis behandlas Östersjöns unika miljö; dess fysiska förutsättningar, geologiska historia samt
kustzonens miljöbetingelser och viktiga arter och habitat. Vidare beskriver och exemplifierar kursen Östersjöns viktigaste miljöproblem som t.ex. kemiska föroreningar, övergödning, överfiske, klimatförändringar och introduktion av främmande arter. I kursen ingår även ett längre fältbaserat försök. Slutligen behandlas Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv där tyngdpunkten ligger på hållbar förvaltning, miljöpolitik och Östersjön i media.

Kurstyp: Mångvetenskaplig kurs på c-nivå, 15 hp
Kursen ges av: Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Kursledning/kursansvarig: Elinor Andrén