Kursen ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar dess ekosystem och naturresurser. Kursen har ett mångvetenskapligt angreppssätt för att belysa miljöfrågornas komplexitet och samhällsövergripande karaktär.

Under ett projektarbete, som innefattar en fältvecka med boende på en marin fältstation, får du träning i att planera, utföra och presentera en marinekologisk eller ekotoxikologisk undersökning.

Till kursens hemsida

  • Kurstyp: C-kurs i miljövetenskap, 15 hp
  • Kursansvarig: Elinor Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola