Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser. Inledningsvis behandlas Östersjöns fysiska förutsättningar, geologiska historia samt kustzonens miljöbetingelser och viktiga arter och habitat. Vidare beskriver och exemplifierar kursen Östersjöns viktigaste miljöproblem som kemiska föroreningar, övergödning, överfiske, klimatförändringar och introduktion av främmande arter. I kursen ingår även en längre fältbasera d studie. Slutligen behandlas Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv där tyngdpunkten ligger på hållbar förvaltning, miljöpolitik och Östersjön i media.

  • Kurstyp: C-kurs i miljövetenskap, 15 hp
  • Kursansvarig: Elinor Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola