Baltic Eye

Om Baltic Eye

Vetenskap för ett friskare Östersjön

Östersjöns ekosystem är känsligt. Övergödning, överfiske och miljögifter är stora problem i Östersjön. Om målet om en bättre havsmiljö ska ha en chans att uppfyllas måste den omfattande forskning som finns om Östersjöns ekosystem bidra till beslut som förbättrar Östersjöns miljö.

Baltic Eye bildades 2013 då stiftelsen BalticSea2020 ingick ett strategiskt partnerskap med Stockholms universitet. Ett team bestående av forskare med starka internationella vetenskapliga nätverk och med skickliga kommunikatörer ska möta behovet av tillgänglig kunskap för att förbättra Östersjöns miljö.

Baltic Eye ska tillämpa ett tvärvetenskapligt arbetssätt och verka aktivt över hela den aktuella ämnesbredden samt på de skalnivåer som är nödvändiga för samhällets kunskapsförsörjning.

Baltic Eye ska:

  • ta till vara, analysera och syntetisera vetenskap om Östersjöns ekosystem och göra kunskapen relevant för samhället.
  • förmedla korrekta, relevanta och begripliga kunskapsunderlag inför viktiga politiska beslut om Östersjöns havsmiljö.
  • föra en kontinuerlig dialog med beslutsfattare och andra delar av samhällets aktörer.

Dämien Bolinius

Dämien Bolinius

MILJÖKEMIST. Jag studerar hur flöden av kemikalier i varor och transporter i Östersjöländerna kan påverka marina miljön.

Marc Geibel

Marc Geibel

TEKNIKER. Jag är tekniker och arbete bakom kulisserna på BalticEye och använder min vetenskapliga expertis för att stödja alla Baltic Eyes forskare i deras arbete.

Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist Östersjöcentrum

Henrik Hamrén

VETENSKAPSJOURNALIST. Omformulerar forskning och kunskap, i text och bild, så att fler kan – och vill – förstå vad som måste göras för att Östersjön ska må bättre.

Siri Kraemer Maassen, Kommunikationsstrateg

Siri Kraemer Maassen

KOMMUNIKATIONSCHEF. För mig är kommunikation A och O för ett framgångsrikt miljöarbete. Att förmedla rätt budskap till rätt person i rätt tid är avgörande för att vi ska få tillstånd hållbara förändringar.

Kumblad_puff_BE

Linda Kumblad

SYSTEMEKOLOG OCH EKOTOXIKOLOG. Jag jobbar med Östersjöns kustområden och hur miljön kan förbättras med olika åtgärder. 

Marie Löf

Marie Löf

EKOTOXIKOLOG. Jag är biolog och ekotoxikolog och forskar på hur havets innevånare påverkas av de farliga ämnen som släpps ut främst från mänskliga aktiviteter.

Michelle McCrackin

Michelle McCrackin

AKVATISK EKOLOG OCH BIOGEOKEMIST. I min forskning utforskar och identifierar jag olika möjligheter att minska utsläppen av näringsämnen – främst kväve och fosfor – till Östersjön. Jag fokuserar på utsläppskällor som jordbruk, avlopp och förbränning av fossila bränslen.

Gun Rudquist

Gun Rudquist

POLICYCHEF. Mitt uppdrag är att se till att relevant forskning når fram till beslutsfattare och andra aktörer.

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

OMVÄRLDSANALYTIKER. Som omvärldsanalytiker bevakar och analyserar jag de politiska processer som berör Östersjön och identifierar de ingångar där Baltic Eyes arbete behövs och kan göra skillnad.

Annika Svanbäck

Annika Svanbäck

AGRONOM. Jag jobbar med frågor kring jordbrukets påverkan på Östersjön och hur läckaget av näringsämnen från jordbruket kan minskas. Jag är intresserad av hur man kan bedriva ett jordbruk med minimal negativ miljöpåverkan.

Maciej Tomczak

Maciej Tomczak

FORSKARE. En stor del av min forskning fokuserar på att knyta samman vetenskaplig kunskap om det marina ekosystemet med dagens fiskeförvaltning, för att på sikt nå ett mer ekosystembaserat och hållbart hållbart fiske i Östersjön.

Emma Undeman, researcher

Emma Undeman

MILJÖKEMIST. Fokus för mitt arbete är hur vi kan minska förekomsten av farliga ämnen i Östersjön.

Mona Wallin, Communications officer

Mona Wallin

WEBBKOMMUNIKATÖR OCH EVENTANSVARIG. Webbplatsen är min huvudsakliga arbetsplats. Jag ansvarar för när och hur vi publicerar, och ser till att webbplatsen fungerar som den ska. Det är också jag som håller i trådarna för vårt arbete inom sociala medier.

Sofia Wikström

Sofia Wikström

MARINEKOLOG. Om vi ska kunna utnyttja Östersjön på ett hållbart sätt måste vi förhindra att viktiga livsmiljöer för djur och växter skadas eller förstörs. Jag arbetar med att kartlägga vilka miljöer som är viktiga, hur väl vi skyddar dessa miljöer idag och hur förvaltningen kan förbättras.

Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 072-147 87 38
Mejl: balticeye.ostersjocentrum@su.se
Twitter: @thebalticeye

Adress
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
106 91 Stockholm

Förklarar vetenskap om havet ...

Baltic Eye webbpuff

... och sätter forskningens rön i sitt sammanhang

Balticeye.org förklaras vetenskapen och sätts i ett samhälleligt sammanhang, ofta som expertkommentarer till aktuella händelser inom havsmiljöpolitiken. Syftet är att ge samhällets olika aktörer, beslutsfattare och media en utökad kunskap om samhällsfrågor som berör Östersjön.

FORSKNINGOMRÅDEN BE

Beslut som berör Östersjön ska ha vetenskaplig grund. Därför kommunicerar Baltic Eye vetenskap på ett lättillgängligt sätt. Läs mer om våra fokusområden: övergödning, livsmiljöer, hållbart fiske och miljögifter.