Övergödning

Vår forskning om övergödning

Övergödning är den mänskliga belastning som har störst effekter på Östersjöns ekosystem. Vid Östersjöcentrum är vi särskilt starka inom övergödningsfrågorna, både när det gäller kustnära forskning och för Östersjön som helhet.

Hos oss finns lång och gedigen erfarenhet inom just övergödningsfrågorna. I och med att våra forskare är experter på biogeokemi, oceanografi, modellering, biologi, systemekologi och agronomi finns både en nödvändig bredd och djupgående förståelse för problemet. Våra forskare deltar vanligtvis i olika internationella forskningsprojekt, till exempel inom BONUS-programmet.

Nedan presenteras våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om övergödning hittar du här!

BNI logga

Baltic Nest Institute

Inom Baltic Nest Institute (BNI) pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det modellsystem som legat till grund för eutrofieringsdelen i Baltic Sea Action Plan (BSAP).

COCOA - NUTRIENT COCKTAILS IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA

COCOA

BNI:s huvudsakliga roll inom projektet är att upprätta en databas med grundinformation om samtliga Östersjöns kustområden och bidra till kvantifieringar av filterfunktionen baserat på empiriska data, mätningar och modeller.

BONUS logo

BLUEPRINT

Nest-systemets modelleringskapacitet för hela Östersjön kombineras i detta BONUS-projekt med kunskap om genetisk information som kodar för olika ekosystemprocesser, såsom denitrifikation.

BACC II

BACC II

Detta är den andra boken som det fristående forskarnätverket BACC II ger ut om klimatförändringar i Östersjön. Förutom att ingå i nätverket har forskare vid Östersjöcentrum författat kapitlet om hur klimatförändringar påverkar sötvattnets biogeokemi (s. 307-336).

Asköforskning vid B1

Näringssituationen i Bottenhavet

En nyligen publicerad studie i tidskriften AMBIO visar att den förändrade näringsbalansen i Bottenhavet sannolikt orsakas av inflöden av fosforrikt vatten från Egentliga Östersjön.

Satellitbild

Cyanobakteriers fosforreglering

Detta projekt ska utvärdera vilka slutsatser som kan utläsas ur befintliga data angående sambanden mellan tillgången på fosfat och cyanobakterieblomningarna.

Gödselhantering för mindre övergödning av Östersjön

Bättre gödselhantering

Det här projektet kommer att undersöka hur olika scenarier för stallgödselhantering påverkar Östersjöns miljö och kan utgöra ett användbart underlag för beslutsfattare. Förbättrad gödselhantering kan minska förlusterna av näringsämnen och därmed belastningen på havet.

Cyanobakterier

Havsbaserade åtgärder

Detta projekt ska sammanställa kunskapsläget och beskriva potential, risker och relevant skala för olika åtgärdsförslag. Baltic Eye kommer att presentera den vetenskapliga inramningen för frågorna och ett tiotal forskare från Östersjöområdet deltar i framtagandet av underlag.

Samarbete ska främja forskningen om blå tillväxt i Sverige

Övergödning som hinder för Blue Growth

Detta pilotprojekt ska identifiera studier som skattar miljöskador och mänskliga hälsokostnader som är associerade med övergödning. Inom ansatsen att implementera en Blue Growth strategi kommer projektets resultat att kunna visa hur övergödning kan hämma ekonomisk tillväxt.