Livsmiljöer

Vår forskning om livsmiljöer i Östersjön

Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mångfald av arter. Här finns vågexponerade klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med gyttjiga bottnar och rotade vattenväxter. I några miljöer finns många arter, i andra få. Vissa fungerar som lekkammare för fiskyngel, andra inte. Naturen under ytan varierar på liknande sätt som på land. Men idag är kunskapen om vilka arter som lever var begränsad, liksom kunskapen om arternas samspel och livsmiljöns funktioner.

Flera av Östersjöcentrums forskare arbetar med att förbättra kunskapen om livsmiljöerna i kustnära områden. Frågor som forskarna vill ha svar på är bland annat; Var finns de olika livsmiljöerna? Hur samverkar djur och växter med varandra i dessa miljöer? Hur är livsmiljöernas status och hur förändras den över tid? Var finns de högsta naturvärdena? Vilka är de största hoten och vad kan vi göra för att minska dem? Hur ser naturskyddet ut och hur kan det förändras för att ge ett bättre skydd? De här frågorna anser vi vara viktiga för en väl fungerande förvaltning av Östersjön.

Nedan presenteras våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om livsmiljöer hittar du här!

Omslaget till forskningsprogrammet Waters slutrapport

Forskningsprogrammet Waters är klart

Bättre och säkrare metoder för bedömning av hur svenska vatten mår. Det har ett trettiotal svenska och danska forskare utvecklat under fem år i den stora forskningssatsningen WATERS. Flera forskare från Stockholms universitet har deltagit i programmet.

Våtmarksrestaurering i havsvik på Askö

Våtmarksrestaurering

Rovfisken är mycket viktig för kustens ekosystem och näringsväv. I ett forskningsprojekt vid Östersjöcentrum genomför och utvärderar vi åtgärder i kustzonen i syfte att förbättra lekområden för fisk, i första hand abborre och gädda.

Grund vik i Östersjön

Values

Projektets mål är att utveckla en metod för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet, och kunna kvantifiera hur dessa ekosystemtjänster påverkas av mänskliga aktiviteter.

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

EMMA karta

Livsmiljöer i kustzonen

Detta projekt ska ta fram och sammanställa kartor över och underlag kring hur kustens livsmiljöer påverkas av fysisk exploatering, muddring och båttrafik, och därefter kommunicera att denna kunskap till beslutsfattare och allmänhet.

Borstnate

Plantfish

Resultaten från Plantfish förväntas ge riktlinjer för en förvaltning som leder till mer kustfisk, ökade naturvärden och stärker ekosystemets tålighet mot övergödning.

indikator för grunda Östersjövikar

Statusklassning av grunda vikar

För att utveckla metoder för övervakning av denna miljö har vi tagit fram ett förslag på en indikator som kan användas för att bedöma ekologisk status baserat på bottenvegetation.

BNI logga

BalticAPP

BalticAPP kommer fokusera på att identifiera långsiktiga strategier för att trygga tillförseln av marina ekosystemtjänster i framtiden, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier.

Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen

Tångens djuputbredning

Syftet med det här projektet är att studera hur djuputbredningen av tång förändrats det senaste decenniet, samt att utreda orsakerna till dessa eventuella förändringar.