Borstnate Foto: Joakim Hansen

Tidigare forskning tyder på att två miljöproblem är tätt sammankopplade; tillgången på vegetationsklädda bottnar verkar begränsa rovfiskens föryngring, medan rovfisken verkar kontrollera påväxtalger genom en kaskadeffekt i födoväven, vilket i sin tur gynnar bottenvegetationen.

Undersöker hur vegetationen och rovfiskarna hänger ihop

Projektet Plantfish kommer undersöka om och hur bottenvegetationen och rovfisk gynnar varandra via positiva återkopplingsmekanismer. Först kommer betydelsen av vegetation för rovfisk testas med hjälp av modellering baserad på omfattande fiskundersökningar från det senaste årtiondet. Vidare kommer projektet undersöka om predation från rovfisk gynnar bottenväxter, och huruvida detta i sin tur gynnar juvenil fisk, genom en detaljerad fältundersökning längs Östersjökusten. Slutligen kommer ett fältexperiment utföras för att undersöka om täta bestånd av bottenväxter och rovfisk tillsammans stärker ekosystemets tålighet mot övergödning.

Projektet kommer att ge beslutsfattare detaljkunskap om

  1. kritiska tätheter av växter och rovfisk som behövs för att upprätthålla naturvärden,
  2. hur mänsklig påverkan i form av muddring, övergödning och fiske påverkar dessa naturvärden, samt
  3. hur integrerad förvaltning av fisk och vegetation kan förbättra Östersjöns hälsa.

Se filmen: Från romkorn till abborre

På våren lägger abborrhonor sin rom på fleråriga vattenväxter och alger i grunda vikar. I filmen snorklar Didrik och Joakim för att leta efter rommen som liknar dasspapper under vattnet.

Lär dig mer om abborrarnas första tid i livet och vad som gör de grunda vikarna så viktiga för Östersjöns abborrar. Didrik jobbar som jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Joakim är forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.