Miljöanalysfunktionen ger förbundets verksamhet en viktig närhet till aktuell forskning, samtidigt som Östersjöcentrums nätverk till viktiga aktörer i regionen stärks.

För renare vatten längs Svealands kust

I förbundets årliga verksamhet ingår omfattande provtagning och bedömning av vattenkvaliteten längs Svealandskusten. Denna övervakning är helt samordnad, både vad gäller metodik och analyskvalitet, med den nationella miljöövervakningen.

Verksamheten arbetar också för samordning mellan olika recipientkontrollprogram i regionen och den egna övervakningen. En utökad samordning leder till mer kostnadseffektiva program samt att mer data i regionen är jämförbara och kan utvärderas tillsammans. Förbundet har även tagit fram en rekommendation om vilka kvalitetskrav man bör ställa vid en upphandling av vattenanalyser.

Årlig rapport om miljötillståndet

Miljöanalysfunktionen har i uppdrag från förbundet att årligen producera en rapport om miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten produceras av redaktörer på Östersjöcentrum och redovisar de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom relevanta artiklar från andra aktörer i regionen.

Gemensam webbplats för att beskriva miljöläget

Östersjöcentrum driver tillsammans med förbundet en webbplats som presenterar miljöläget längs Svealands vackra kust. Här samlas och presenteras nyheter, rapporter och kunskap om miljötillståndet i ett gemensamt sammanhang. Syftet är att öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö och att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen.