R/V Electra af Askö
R/V Electra af Askö deltog vid provtagning i Gamlebyviken
 

Forskningsprojektet SEASIDE är ett miljöhistoriskt samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola och Västerviks museum. En tvärvetenskaplig studie av maritim miljöhistoria där naturgeografer, kvartärgeologer och marinarkeologer jobbar tillsammans med arkeologer och kunniga från det lokala museet liksom med experter på bottenundersökningar från moderna forskningsfartyg. Projektet genomförs i Gamlebyområdet eftersom det är rikt på fornlämningar. 

– Tjust är ett bra och intressant område att undersöka, säger Johan Rönnby, marinarkeolog på Södertörns högskola. Här finns långa vikar, berg och djupa dalar med boplatser sedan stenåldern, och vi kan därför undersöka sjösedimenten här för att se hur människor levat.

Syftet med projektet är att särskilja den långsiktiga betydelsen av mänsklig påverkan jämfört med naturliga processer för att se vilka faktorer som resulterar i övergödning och syrefria bottnar i Östersjön. Projektet kommer att undersöka hur människan anpassat sig till miljö- och klimatförändringar och hur hon själv förändrat sin närmaste omgivning. Ända sedan människan blev bofast och började bruka marken har vi i större eller mindre utsträckning påverkat de naturliga ekosystemen både på land och till havs.

Team Seaside
Forskningsteamet bakom projektet SEASIDE. Elinor Andrén i förgrunden.

– Det som gör det särskilt intressant att undersöka kustområden är att samhällen vid Östersjöns stränder har fått anpassa sig till förändringar i strandens läge, berättar Elinor Andrén, docent i naturgeografi och projektledare för SEASIDE. Vi tar sedimentprov från bottnarna och analyserar fossila pollen för att studera hur vegetationen och markanvändningen har förändrats i ett långt tidsperspektiv, och tittar efter skal från små kiselalger som bevaras i tusentals år och berättar hur miljön var på den tiden.

Under en vecka i augusti 2018 var Electra på intensiv provtagning i skärgården utanför Västervik, och en kväll bjöds lokala politiker och journalister ombord.