Sedan mer än tjugo år tillbaka har röster höjts i många länder och inom såväl förvaltning som forskning och ideella organisationer för att miljöförvaltningen ska bli mer ekosysteminriktad. Detta har medfört att olika principer för ekosystembaserad förvaltning upphöjts till en ledstjärna för arbetet inom EU:s ramdirektiv för vatten, Havsmiljödirektivet och den inom Helcom fastställda Baltic Sea Action Plan. Som många forskare har påpekat är det dock långtifrån alltid som allmänna principer omsätts i praktisk handling.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:6 Ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband tar fasta på att det finns miljöstörningar i Östersjön och Västerhavet som förvärrats under senare år, trots ett i många avseenden ambitiöst arbete för en bättre havsmiljö.

Rapporten försöker därför besvara följande frågor:

  • Hur viktigt är det att havsmiljöförvaltningen bygger på en systemsyn?

  • Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas fullt ut inom nuvarande förvaltningsstruktur?

  • Vad krävs för att ekosystembaserad förvaltning ske ge resultat?

Förändringar föreslås inom tre områden:

  • Tydliggör aktörers ansvar, mandat och möjligheter att agera.
  • Organisera lärande- och samverkansprocesser.
  • Utveckla kunskapsinhämtning och miljöövervakning

Rapporten är framtagen genom en överenskommelse med Miljömålsberedningen (M 2010:04) som under 2020 ska föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Från Östersjöcentrum har Henrik Svedäng deltagit i framtagandet av rapporten. 

Läs hela rapporten på Havsmiljöinstitutets hemsida.