Det syrefattiga vattnet kommer från öppna Östersjön där problemen med syrebrist i bottenvattnet förvärras för varje år. Att detta djupvatten nu kommit in i skärgården försämrar tillståndet i de djupa fjärdarna. När syrehalterna i djupvattnet sjunker så flyr de djur som kan och resten dör. Djupt levande fisk i dessa fjärdar kan därigenom komma att få sämre födotillgång. Näringsämnet fosfor frigörs också från bottnarna vid syrebrist vilket lokalt kan bidra till algblomning.

Om rapporten

Svealandskusten 2014 sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten redovisar fylligt resultat från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, och innehåller flera artiklar om intressanta undersökningar från andra aktörer i regionen.