Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marina experter från Stockholms universitet.

Omfattande undersökningar

De omfattande undersökningarna redovisas utförligt i detaljerade kartor, texter och statusbedömningar. Ovanligt låga närings- och klorofyllhalter gav förra sommaren ett gott siktdjup i innerskärgården, medan det var tvärtom i mellanskärgården. Det syrefattiga djupvattnet är borta från Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd, men syrebrist har istället uppstått i de grunda fjärdarna Gälnan och Svartlögafjärden.

Tillsammans med lokala företrädare har forskarna också gjort djupdykningar i Nyköpings fjärdar och i Östhammarsfjärden – två vackra men hårt belastade områden som har flera likheter, men också några fundamentala olikheter.

Våtmarker, bottendjur och kustfisk

Stockholms stads experter skriver om nya Slussen, som bland annat kommer att skapa ökade naturvärden för Mälaren. I årets medlemspresentation får man veta mer om SSAB i Oxelösund och deras verksamhet, och i en annan artikel redogör EviEM för resultatet från sin stora utvärdering av våtmarkers effektivitet som näringsämnesavskiljare. Djurlivet på kustens djupa bottnar beskrivs av experter från Stockholms universitet. Fundamentala förändringar i mjukbottensamhället har skett under de senaste decennierna, vilket kan ha påverkat födotillgången för fiskar. Slutligen beskriver SLU Svealands vanligaste kustfisksamhällen och menar att dessa bör förvaltas lokalt.

Om rapporten

Svealandskusten 2016 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Rapporten innehåller resultat från de undersökningar som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom artiklar från andra intressanta aktörer i regionen.