Malin Jonell, doktor i marin ekotoxikologi, disputerade 2016 med avhandlingen Effects of seafood eco-certification and sustainable consumption.

Avhandlingen undersökte i vilken utsträckning certifiering av vattenbruk kan bidra till att minska negativ miljöpåverkan från den växande fisk och skaldjurssektorn och vilken roll konsumenter har när det gäller att skapa efterfrågan för miljömärkta alternativ. Resultaten har visat att certifiering på global nivå har begränsade effekter av bland annat som en följd av att asiatiska marknader och småskaliga producenter utesluts. Certifieringsstandarder saknar dessutom ett livscykelperspektiv vilket innebär att klimatpåverkan och miljöeffekter av fodertillverkning inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning.

Resultaten pekar på att konsumenters efterfrågan av miljömärkt fisk och skaldjur är begränsad men kan stimuleras genom att öka medvetenheten kring miljömärkningar och stärka konsumenters känslomässiga engagemang för marina ekosystem och hållbar fisk och skaldjursproduktion. För att förbättra utsikterna för certifiering att bidra till mer hållbar fisk och skaldjursproduktion föreslås att ett livscykelperspektiv inkluderas i högre utsträckning än idag och att man i implementering och utvärdering av certifiering tar hänsyn till påverkan på centrala ekosystemtjänster.

Läs mer om:

Malin Jonells forskning: Det är känslor och inte fakta som avgör om du köper eko
Årets Forskardagar, 3-5 oktober: Schema och presentationer av föredragshållare

Om Forskardagarna

Vid Stockholms universietets Forskardagar presenterar nyligen disputerade forskare resultat av sina avhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt. Evenemanget är gratis och riktar sig huvudsakligen till gymnasieklasser men alla är välkomna!