Örskärs fyr, norr om Gräsö i norra Uppland

Foto: Bengt Ekberg/Azote
 
 

Lediga forskaranställningar

Sju Östersjöforskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Ref.nr SU FV-2665-13. Sista ansökningsdag: 2013-11-11.

Sju forskare med inriktning på:

 • jordbrukets miljöpåverkan, med fokus på policyfrågor, odlings- och djurhållningssystem, åtgärder mot näringsläckage och effekter på Östersjön.
 • avrinningsområdets dynamik, med fokus på Östersjöområdets närings- och föroreningsflöden och relaterade förvaltningsfrågor.
 • miljögifter, med fokus på kemiska föroreningar i Östersjön; deras förekomst, förändring, effekter och reglering.
 • fisk- och fiskefrågor, med fokus på Östersjöns fiskeriförvaltning i ett ekosystemperspektiv.
 • marina habitat, med fokus på förvaltning av marina livsmiljöer, Östersjöns skyddade områden och fysisk planering.
 • bottensedimentens dynamik, med fokus på sedimentens geokemi, lagring och frisättning av kol, näringsämnen och miljögifter.
 • Östersjöns cirkulation och vattenutbyte, med fokus på fysikaliska processer och deras koppling till Östersjöns biogeokemiska kretslopp.

som tillsammans ska utgöra den vetenskapliga delen i ett team där även kommunikationsexperter ingår. Teamets huvuduppgift är att förmedla användbar vetenskaplig kunskap till beslutsfattare.

Om Östersjöcentrum och Baltic Eye
Huvuduppgifterna för Stockholms universitets Östersjöcentrum är att:

 • utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen,
 • samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället och
 • tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning.

Stockholms universitets Östersjöcentrum bygger nu upp ”Baltic Eye” – en unik kombination av vetenskap och kommunikation. De sju forskaranställningarna kommer att utgöra den vetenskapliga kärnan i detta nya initiativ. Tillsammans med tre kommunikationsexperter och i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare ska teamet i Baltic Eye öka kunskapen om Östersjön och förstärka samhällets möjligheter att hantera Östersjöns miljöproblem.

I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation. Stockholms universitet har en omfattande och kraftfull Östersjöforskning, men resurser för syntes och kommunikation är ännu inte i paritet med grundforskningen.

Stiftelsen har därför avsatt 20 miljoner per år under fem år till detta. I detta ingår också finansiering för internationella arbetsmöten och utåtriktade kommunikationsaktiviteter för att hantera viktiga frågor och hitta de bästa lösningarna för att förbättra miljötillståndet i Östersjön.

Kvalifikationer
För att komma ifråga för anställningen krävs en doktorsexamen inom det område som ansökan avser. Vi söker forskare med höga ambitioner och stort intresse av att kommunicera och nå ut med budskap, som i nära samverkan med de andra i teamet ska:

 • kommunicera forskningsresultat som har möjlighet att påverka eller forma politiska beslut som leder till en bättre miljö i Östersjön.
 • utveckla nyskapande kommunikations- och policylösningar för att påverka samhälleliga val, samt förmedla de utmaningar och lösningar som Östersjöns miljö står inför.
 • leda vetenskapliga tematiska synteser, inklusive utvärderingar av åtgärder och lösningar, och internationella arbetsmöten om frågor som rör Östersjöns miljö, såväl som att skriva vetenskapliga publikationer i dessa ämnen.
 • utveckla integrerade angreppssätt för miljöförvaltning och åtgärder i Östersjön och dess avrinningsområde.
 • utvärdera konsekvenser av exempelvis EU:s gemensamma jordbrukspolitik, fiskeripolitik, habitatdirektiv och liknande direktiv som påverkar förvaltningen av Östersjön.


Anställningsvillkor
Anställningarna avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Upplysningar
Om Östersjöcentrum: www.su.se/ostersjocentrum.

Mer information om anställningarna lämnas av Centrumets föreståndare Tina Elfwing, telefon 08-16 17 27, e-post: tina.elfwing@su.se, eller vetenskapligt ansvarig Christoph Humborg, telefon 08-674 76 68, e-post: christoph.humborg@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S)  och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), 
tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska tydligt ange vilken av de sju anställningarna du är intresserad av. Ansökan måste innehålla CV, en kopia av bevis för doktorsexamen samt en beskrivning av dina forskningsintressen, relevanta erfarenheter och varför du är intresserad av denna anställning, liksom andra dokument som kan vara av intresse. Ansökan ska också ange namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. 

Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2665-13, 
senast den 11 november 2013 via e-post till:
 registrator@su.se.

Ange referensnumret SU FV-2665-13 också i ärenderaden. 
Bifogade handlingar bör vara i Word- eller pdf-format.