Syftet var att ta ett viktigt steg för att arbeta fram ett erbjudande till ÖstersjöInitiativets kommuner om stöd för att utveckla sin politik och konkreta insatser för ”Hållbar utveckling i kustnära samhällen” det vill säga ”blå tillväxt”.

Seminarium ska ge underlag till planeringsgrupp

Från Östersjöcentrum deltog, föreståndare Tina Elfwing och Lena Kautsky. Deltagarna var överens om att det är på den lokala/regionala nivån som internationella och nationella policys som Östersjöstrategin kan och ska omsättas till verkstad. Man var också överens om att det krävs väsentliga förändringar i dagens styrsystem och i andra incitament för att få bättre utväxling av de resurser som nu satsas på ”Havet som resurs”. Detta är en förutsättning för att verkningsfullt ta sig an den brist på åtgärder som finns idag. Samverkan mellan akademin och de lokala aktörerna (offentliga sektorn, näringslivet och invånare) måste utvecklas liksom samverkan med och inom de nationella myndigheterna.

En planeringsgrupp med ÖstersjöInitiativets kommuner, forskare, myndigheter/departement kommer att arbeta vidare med seminariets resultat som grund och resultatet kommer att presenteras under Östersjöveckan som ingår i Almedalsveckan 2014.

Mer information ges av Lena Kautsky (lena.kautsky@su.se), Senior advisor, Stockholms universitets Östersjöcentrum