Utmärkelsen the John H. Martin Award delas årligen ut till en vetenskaplig publikation som har medfört ett fundamentalt skifte i forskningsfokus och förståelse. För år 2018 blir det publikationen Regional nitrogen budgets and riverine N & P fluxes for the drainages to the North Atlantic Ocean: Natural and human influences som får priset. Artikeln publicerades redan år 1996 i tidskriften Biogeochemistry.

Prisad professor. Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Prisad professor! Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik

En av författarna till denna artikel var Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik. Han har framgångsrikt forskat om Östersjöns ekosystem, särskilt bottenfaunans ekologi, övergödningens orsaker och effekter, cyanobakterieblomningar och kustförvaltning ända sedan han disputerade 1976.

Kvantifierade sambandet mellan kväveutsläpp och tillförsel till havet

I den prisade artikeln fastställdes de första uppskattningarna av nettotillflödet av mänsklig kvävebelastning till kusten, vilket fundamentalt förändrade förståelsen för hur vi människor påverkar kvävetransport och lagring.

Innan dess var kunskapen om hur detta viktiga näringsämne rörde sig i kretsloppet mellan luft, land och hav bristfällig, framför allt på regional skala. Genom att göra budgetberäkningar med hjälp av en stor mängd data från olika håll lyckades författarna visa att mänsklig tillförsel av kväve i ett avrinningsområde, helt oavsett om källan är konstgödsel, avgaser eller avloppsvatten, har lika stor betydelse för kvävehalterna i ett vattendrag. Ett faktum som numera ses som självklart. 

De kunde härigenom för första gången storskaligt kvantifiera sambandet mellan utsläpp av kväve från mänskliga aktiviteter och export av totalkväve till kustvattnen.

Används fortfarande

Artikeln har fortfarande stor betydelse inom biogeokemin, och har citerats mer än 1700 gånger. 

 - Det är ju jätteroligt att den här artikeln får en utmärkelse, säger Bo Gustafsson från Östersjöcentrum som leder arbetet inom det framgångsrika Baltic Nest Institute. Vi använder fortfarande både resultat och metoder hela tiden i våra modeller för Östersjön.