Planktonhåvning från fartyg i Östersjön

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten pengar genom miljöforskningsanslaget till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen och internationella miljökonventioner. Nu är det klart att drygt åtta miljoner av årets anslag ska gå till fyra projekt om forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”.

Det fyra projekten ska fokusera på indikatorerna i EU:s havsmiljödirektiv, det vill säga vilka metoder som ska användas för att mäta en god miljöstatus. Exempelvis gäller det bevarande av biologisk mångfald och att de marina näringsvävarna säkerställs.

Över fyra miljoner till Stockholms universitet

Elena Gorokhova vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap och Saskia Otto vid Stockholm Resilience Centre är de forskare vid universitetet som får 1 791 760 respektive 2 829 086 kronor till sin marina forskning. 

Läs mer om Stockholm Resilience Centre
Läs mer om Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Alla forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som får dela på de åtta miljonerna:

  • ZOOIND-Utveckling av djurplanktonindikatorer för arbete inom marina direktivet, Elena Gorokhova, Stockholms Universitet (1 791 760 kronor)
  • Ekosystembaserad utveckling och testning av indikatorer för pelagiska födovävar, Saskia Otto, Stockholms Universitet (2 829 086 kronor)
  • Främmande arter i svenska hav: bedömningsgrunder för God Ekologisk Status, Johan Näslund, AquaBiota Water Research (1 222 400 kronor)
  • Statusklassning inom MSFD i Östersjön - kustfiskexemplet, Jens Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (2 350 000 kronor)

Mer information:

Läs pressmeddelandet hos Havs- och vattenmyndigheten
Läs mer om projekten och finansieringen