- Det vore katastrof för forskningen om man ska öka byråkratin ännu mer. Det vi behöver är i stället ett permanent sjö¬mätningstillstånd, säger Martin Jakobsson på Stockholms universitet. Redan nu är det stora problem med att bottendjup och liknande information är säkerhetsklassad. Det stoppar viktigt miljöforskning och kunskapsutbyte.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har länge arbetat för att lindra sekretssbestämmelserna, som försvårar arbetet för de flesta marina forskare, såsom biologer, oceanografer och geovetare. Nu verkar frågan istället gå åt andra hållet, och försvåra för forskningen.

Martin Jakobsson, som är en ledamot i Östersjöcentrums styrelse har tillfrågats av tidningen Ny Teknik hur de nya lagförslagen kan komma att påverka svenska marin forskning. Ny Teknik visar i en artikel hur krångligt det redan nu är att undersöka havsbotten i svenska vatten. Tidningen har också talat med företrädare för flera myndigheter, som instämmer i att mycket relevant kunskap inte går att förmedla till viktiga mottagare såsom kommuner och landsting.

Försvarsmakten medger att både dagens regler och det nya förslaget kan upplevas som krångliga. Men kravet på tillstånd och sekretess motiveras med att informationen rör rikets säkerhet. Samtidigt har det skett en explosion i båtbranschen och fritidsbåtar utrustas med ekolod som kan mäta botten med hög precision i en rasande takt.

– Det går inte att hålla tillbaka informationsflödet i vårt moderna högteknologiska samhälle och det vore därför bättre att försvaret fick de resurser som krävs för att upprätthålla nödvändig kontroll på våra vatten säger Martin Jakobsson.  

Lättnader och ett klargörande av förhållandet mellan försvarets sekretessbehov och behovet av ökad tillgänglighet av geografisk information inom miljö- och infrastrukturområdet är vad de flesta önskar.

Läs mer