Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum fortsätter att spela en viktig roll i arbetet genom att tillhandahålla den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen och har i hög grad bidragit till framtagandet av de nya kvoterna.

Mötet fokuserade bland annat på att fastställa nationella utsläppskvoter för kväve och fosfor, skynda på arbetet med att miljöanpassa sjöfarten och minska jordbrukets påverkan på Östersjön. Dessa frågor är viktiga för att minska näringstillförseln i avrinningsområdet och därmed nå det mål om ett friskt hav till 2021 som Östersjöländerna förbundit sig till genom den aktionsplan, Helcoms Baltic Sea Action Plan (BSAP), som antogs i Krakow 2007.

Miljöministrarna antog under mötet Helcoms ministerförklaring (the HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration). Därmed bekräftade Östersjöländerna åtagandet att genomföra aktionsplanen BSAP, och beslutade om behovet av ytterligare åtgärder, liksom den framtida strategin för HELCOM.

Ministerdeklarationen innehåller bland annat reviderade nationella utsläppskvoter av kväve och fosfor, vilken ersätter de preliminära land-allokerade minskningsmålen som man beslutade om 2007.

Text: Marmar Nekoro