1. Bakgrund

Stockholms universitets Östersjöcentrum (ÖC) bildades 2013 genom att sammanföra två befintliga organisationer vid Stockholms universitet; Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) och Baltic Nest Institute (BNI).

2013 undertecknades även det femåriga avtalet om det strategiska partnerskapet Baltic Eye (BE) med stiftelsen Baltic Sea 2020. I Baltic Eye samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer. Baltic Eye ska stödja olika samhällsaktörer med vetenskaplig kunskap så att beslut om åtgärder kan fattas på vetenskaplig grund. Avtalet med Baltic Sea 2020 är förlängt till 1 juli 2019.

Östersjöcentrum ansvarar också för universitetets del i Havsmiljöinstitutet; ett regeringsbeslut om samarbete mellan fem lärosäten till stöd för olika aktörer i samhället.

Östersjöcentrums verksamhet:

Vid Östersjöcentrum bedrivs forskning om Östersjöns tillstånd, samt en med forskningen väl integrerad kommunikation till myndigheter, beslutsfattare och allmänhet. Centrumet fokuserar på de stora utmaningarna för Östersjön och ska med ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra till att vetenskaplig kunskap stödjer olika samhällsaktörers åtgärdsarbete. Centrumet ska dessutom stärka institutionernas forskning och utbildning om Östersjön, framför allt genom att tillhandahålla infrastruktur, såsom fältstation och forskningsfartyg, men även genom att initiera och koordinera samarbeten. Östersjöcentrums kommunikationsverksamhet arbetar också för att vara en samlande funktion och synliggöra hela den betydande marina forskningen och utbildningen vid universitetet.

2. Syfte och mål

Syfte med Östersjöcentrum:

Östersjöcentrum ska fokusera på de stora utmaningarna för Östersjön och genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra till att vetenskaplig kunskap stödjer olika samhällsaktörers åtgärdsarbete.

Östersjöcentrum ska stödja och utveckla den marina verksamheten vid Stockholms universitet genom att tillhandahålla infrastrukturresurser för forskning och utbildning, men även vara en samlande kraft när det gäller kommunikation, omvärldsanalys och marin modellering.

Övergripande mål för Östersjöcentrum:

 • Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser och marin modellering, inom områden som är viktiga för Östersjöns framtid.
 • Bidra till utbildning genom föreläsningar och handledning i frågor som rör Östersjöns miljö, marin modellering samt samhällets åtgärdsarbete.
 • Initiera och koordinera ämnesövergripande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Östersjöforskning, särskilt vid Stockholms universitet.
 • Förmedla resultat från analyser och synteser i lämpliga format för olika målgrupper, så att åtgärdsarbete och Östersjörelaterade beslut kan tas på god vetenskaplig grund
 • Stärka dialog och samverkan mellan forskningen och samhällets övriga aktörer.
 • Öka kunskap, engagemang och intresse för havsmiljöfrågor och marin forskning hos
 • olika aktörer och hos allmänheten
 • Tillhandahålla fältstation och forskningsfartyg som möjliggör framgångsrik forskning och utbildning.
 • Vara en samlande funktion för Stockholms universitets marina verksamhet och synliggöra Stockholms universitets marina forskning och utbildning

Centrumets femårsmål samt delmål för verksamhetsåret finns formulerade i den årliga verksamhetsplanen.

3. Huvudman

Centrumet är placerat direkt under Naturvetenskapliga fakulteten inom det naturvetenskapliga området.

4. Organisation

Centrumet leds av en styrelse, en föreståndare, ställföreträdande föreståndare och en vetenskaplig ledare. Ställföreträdande föreståndare och vetenskaplig ledare får vara samma person.

Styrelsen består av en ordförande och sex övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten efter yttrande av områdesnämnden för naturvetenskap och efter hörande av Östersjöcentrums föreståndare. Ledamot kan omförordnas.

Föreståndaren, ställföreträdande föreståndaren och den vetenskapliga ledaren ska vara vetenskapligt kompetenta och utses för en period om tre år av rektor på förslag av dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten efter yttrande av områdesnämnden för naturvetenskap. I övrigt gäller samma regler som vid utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt. Föreståndaren och ställföreträdande föreståndaren kan omförordnas.
Inom centrumet ska Baltic Nest Institute utgöra en identifierbar enhet, med egen arbetsledning (enhetschef).

5. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara sammansatt av både interna och externa ledamöter.

6. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen. Kallelse och handlingar ska utsändas minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Föreståndaren, ställföreträdande föreståndaren och vetenskapliga ledaren har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

7. Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen ska

 • Besluta om verksamhetsplan och andra frågor av strategisk karaktär såsom rekryteringar och budget.
 • Stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur arbetet ska organiseras.
 • Årligen rapporterna om centrumets verksamhet till Områdesnämnden för naturvetenskap.

I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar beträffande institution/motsvarande.

8. Föreståndarens och vetenskapliga ledarens arbetsuppgifter

Föreståndaren har det operativa ansvaret och ska

 • Tillse att styrelsens beslut verkställs.
 • Ansvara för den ekonomiska förvaltningen.
 • Till styrelsemötena rapportera om verksamheten och ekonomi.

Vetenskapliga ledaren har det vetenskapliga ansvaret och ska

 • Ansvara för den vetenskapliga verksamhetens kvalitet och utveckling.

I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar beträffande institution/motsvarande.

9. Finansiering och resurshantering

Centrumet finansieras genom anslag från Områdesnämnden för naturvetenskap samt av erhållna externa medel.

I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.

Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid centrumet.

10. Utbildning/undervisning

Lärare är inte anställda vid centrumet utan är anställda vid berörda institutioner, vilka ansvarar för den utbildning som bedrivs inom ramen för centrumets verksamhet. Doktorander kan inte antas vid centrumet.

11. Utvärdering och omprövning

Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för naturvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärderingen.

12. Avveckling

Om centrum inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter begäran av Områdesnämnden för naturvetenskap.

13. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet och Områdesnämnden för naturvetenskap.