Policy Briefs

Policy Briefs och Fact Sheets

Vetenskapligt grundad information till beslutsfattare, media och opinionsbildare

Policy Briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. Policy Briefs är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

I samband med publicering av policy briefs genomförs ett speciellt evenemang för intressenter som är relevanta för det område som behandlas.

Foto: Bengt Ekberg/ Azote

Policy Brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket

Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.

Ålgräsäng i grund vik

Fact Sheet: Båtlivets effekter på sjögräsängar

Det svenska båtlivet är ekonomiskt viktigt och engagerar många. Men det belastar också havsmiljön. Forskning visar att fritidsbåtstrafik kan ge allvarliga skador på de värdefulla sjögräsängarna. Trafiken påverkar även ängarnas utbredning negativt.

Daphnia med mikroplast i magen

Policy Brief: Mikroplast i marint liv

Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.

Wastewater Policy brief

Policy Brief: Avancerad vattenrening

Avancerade vattenreningstekniker kan vara ett sätt att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Nya tekniker möjliggör kraftigt reducerade utsläpp av till våra vattenmiljöer och kan minska risken för marina föroreningar.

Zostera marina field. Photo: Hans Kautsky

Policy Brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

För att bevara Östersjöns biologiska mångfald och säkra ett hållbart nyttjande av havets resurser måste marina områdesskydd inrättas på nya sätt med ett tydligare fokus på kvalitet, inte bara kvantitet.

Policy brief internbelastning

Policy brief: Internbelastning

Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.

Nutrient recycling in agriculture – for a cleaner Baltic Sea

Policy Brief: Näringsflöden i jordbruket

Jordbruket står för en stor andel av växtnäringstillförseln till Östersjön. Endast ungefär hälften av näringsämnena i handelsgödsel och stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste förbättras.

Mikroplaster i Östersjön

Policy Brief: Mikroplaster i hygienartiklar

Hygienprodukter är en liten men viktig källa av mikroplast till miljön. Baltic Eye har i ett Policy Brief sammanfattat ett antal råd för hur man kan minska utsläppen av mikroplaster från hygienprodukter.

Gustav Almquist, Baltic Eye kommenterar förvaltningsplanen.

Policy Brief: Flerårsplan

Torskbestånden bör få högsta prioritet i Östersjön säger Baltic Eye i en kommenterar om förslaget till EU:s nya fleråriga förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.