Rapporter

Rapporter om havet

Här presenterar vi sådana rapporter där vi haft ett betydande ansvar för innehåll och produktion. De flesta av våra rapporter produceras i samarbete med andra aktörer.

Människan, näringen och havet

Ny rapport om näringstillförseln till Östersjön

Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?

KVVF logga liten

Rapporten Svealandskusten

En årlig rapport om miljötillståndet längs Svealands kust. Här redovisas de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, tillsammans med intressanta artiklar från andra aktörer.

havet-rapport 2012

Havet - rapporten

Havet-rapporten ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Den baseras på de senaste resultaten från Sveriges nationella miljöövervakning, regionala miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Texterna är skrivna av experter som alla är specialister inom sitt ämnesområde.

Vindvalsrapport

Vindkraftens effekter på marint liv - en syntesrapport

I syntesrapporten samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och det föreslås åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.