Det finns en stark trend inom EU genom den integrerade havspolitiken att satsa på de maritima områdena både för att skydda miljön men också för att stärka befintliga verksamheter och utveckla nya med anknytning till haven. Det handlar om att nyttja de marina ekosystemens tjänster på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som ekosystemens struktur och funktion säkras.

Starka forskningssamarbeten och ledande expertis

Sverige har EU:s längsta kuststräcka, med unika skärgårdar på väst- och ostkusten, samt kustområden som är känsliga för föroreningar och annan miljöpåverkan vilket vi kan se inte minst i Östersjön. Sverige spelar en särskild roll inom Östersjörelaterad forskning och flera av aktörerna inom detta projekt har stark profil inom Östersjöforskning.

Att förvalta dessa områden förpliktigar och vi har tack vare en lång forskningstradition en god kompetens inom de marina disciplinerna, med starka forskarmiljöer och centrumbildningar som i flera fall är internationellt konkurrenskraftiga. Svenska universitet förfogar dessutom över unik marin infrastruktur, med Askölaboratoriet vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Umeå marina forskningscentrum med Norrbyn, Umeå Universitet och Sven Lovén Centrum med forskningsstationer på Tjärnö och Kristineberg tillhörande Göteborgs universitet.

Plattform ska positionera forskningen internationellt

Stockholms universitets Östersjöcentrum deltar aktivt i detta första planeringsprojekt som initierats av Centrum för Havsforskning vid Göteborgs universitet och finansieras av VINNOVA. Projektet ska samla aktörer som har forsknings- och innovationsintressen inom ”blue growth” som det definieras av EU-kommissionen. Projektets målsättning är att påverka EU:s agenda och att mobilisera svenskt deltagande i utlysningar inom Horisont 2020. Med projektet har vi ambitionen att bilda en samverkansplattform som har bred nationell förankring, och som kan samlas kring ett antal viktiga områden för att tydligt positionera området på europeisk nivå. Målet med att bilda en nationell plattform är att förbättra förutsättningarna för svenska aktörer att delta i det europiska ramprogrammet och att använda europeiska påverkanskanaler på ett effektivt sätt.

Påverkansplattformen Blue Growth har följande fem fokusområden: havsförvaltning, marin bioteknologi, marin energi, marina livsmedel och marin turism och rekreation.

Styrgrupp:

  • Centrum för havsforskning, GU. Kerstin Johannesson, föreståndare
  • Östersjöcentrum, SU. Lena Kautsky, professor och senior advisor
  • Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, Chalmers. Ola Carlson, föreståndare
  • Ocean Energy Centre, Chalmers. Björn Södahl, ordförande
  • Västra Götalandsregionen. Anders Carlberg, maritim expert/EU-kontakter
  • Samordnare är Susanne Lindegarth, FD, GU.